Ryzyko śmiertelnych powikłań sercowo-naczyniowych jest porównywalne w cukrzycy i w chorobie wieńcowej

Lucinda Whiteley i wsp – Should diabetes be considered a coronary heart disease risk equivalent? Results from 25 years of follow-up in the Renfrew and Paisley Survey Diabetes Care 2005;28:1588
Jak wynika z badania opublikowanego w Diabetes Care, cukrzyca i choroba wieńcowa wiążą się z porównywalnym ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych.

Podwyższona chorobowość i śmiertelność z przyczyn krążeniowych u osób z cukrzycą jest zjawiskiem znanym, jednak dane na temat jego ilościowej oceny są sprzeczne. Z jednego z badań wynika, że ryzyko śmiertelnych powikłań sercowo-naczyniowych u osób z cukrzycą bez wcześniejszego zawału serca jest porównywalne z ryzykiem u osób bez cukrzycy, ale po zawale. Wynikom tej pracy przeciwstawiają się inne opracowania oryginalne.

Wobec tych sprzeczności warto zwrócić uwagę na prospektywne badanie kohortowe, sygnowane przez Whiteley i wsp. Wzięło w nim udział ponad 15000 osób, badanych po raz pierwszy w latach 1972 – 1976 (mieli wtedy od 45 do 64 lat), a następnie po 25 latach. Głównym mierzonym parametrem była śmiertelność w przeliczeniu na 1000 osobo-lat, oceniana w podgrupach z chorobą wieńcową i/lub cukrzycą.

W analizowanym okresie zanotowano 192 zgony u 228 osób, u których w latach 1972-1976 stwierdzano cukrzycę oraz 2016 zgonów u 3076 osób z chorobą wieńcową.

Najwyższą śmiertelność, wynoszącą 100.2 zgonów/1000 osobo-lat u mężczyzn i 93.6/1000 osobo-lat u kobiet, obserwowano w grupie z chorobą wieńcową i cukrzycą. Najniższa śmiertelność dotyczyła osób bez żadnej z tych chorób (odpowiednio 29.2/1000 i 19.4/1000).

U kobiet, ryzyko zgonu było znamiennie wyższe u chorych na cukrzycę bez choroby wieńcowej, niż u osób z chorobą wieńcową bez cukrzycy (46.7/1000 vs 29.2/1000). U mężczyzn wskaźniki te były podobne (54/1000 vs 54.5/1000).

Powyższe wyniki wskazują, że cukrzyca stanowi równie poważny (a w przypadku kobiet nawet poważniejszy) czynnik ryzyka sercowego jak uprzednio rozpoznana choroba wieńcowa i wobec tego wymaga równie agresywnego leczenia.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2005-06-11

0 replies on “Ryzyko śmiertelnych powikłań sercowo-naczyniowych jest porównywalne w cukrzycy i w chorobie wieńcowej”