Przyczyny opóźnienia leczenia pierwszego epizodu zaburzeń psychicznych

Philip Wang i wsp – Failure and delay in initial treatment contact after first onset of mental disorders in the national comorbidity survey replication Arch Gen Psychiatry 2005;62;603
Badania prowadzone w USA pokazują, że nadal duża liczba pacjentów z zaburzeniami psychicznymi nie otrzymuje właściwego leczenia mimo, że zaburzenia te powodują znaczący dyskomfort i upośledzenie funkcjonowania.

Wiadomo, że skuteczne leczenie zaburzeń psychicznych to proces długotrwały i wieloetapowy. Bardzo ważnym momentem w terapii zaburzeń psychicznych jest leczenie pierwszego epizodu chorobowego, bo to właśnie wtedy ustala się kontakt z ośrodkiem leczniczym.

W czerwcowym numerze Archive of General Psychiatry Philip Wang i wsp. omawiają wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w USA w 2003 roku. Celem analizy była ocena danych dotyczących przyczyn opóźnienia bądź braku leczenia pierwszych epizodów zaburzeń psychicznych. Badaniem kwestionariuszowym objęto 9282 osoby powyżej 18 roku życia. Autorzy porównywali wiek zachorowania z wiekiem zgłoszenia się na leczenie.

Stwierdzono, że większość pacjentów zgłasza się ostatecznie na leczenie, a największy odsetek dotyczy grupy pacjentów z zaburzeniami afektywnymi (88.1%-94.2%), następnie z zaburzeniami lękowymi (27.3%-95.3%), uzależnieniem od środków psychoaktywnych (52.7%-76.9%) i nieco mniej w przypadku zaburzeń kontroli impulsów (33.9%-51.8%).

Opóźnienie pierwszego kontaktu z ośrodkiem terapeutycznym wynosiło dla zaburzeń afektywnych 6-8 lat, dla różnych postaci zaburzeń lękowych 9-23 lat, a dla uzależnień 5-9 lat. Opóźnienie to korelowało z wczesnym początkiem zaburzeń, z przynależnością do starszej wiekowo grupy pacjentów, a także płcią męską, pozostawaniem w związku małżeńskim, niższym poziomem edukacji, przynależnością do mniejszości etnicznej.

Autorzy są przekonani, że dane te pozwolą na przygotowanie nowych programów wykrywania zaburzeń psychicznych, szczególnie wśród młodzieży szkolnej.

Opracowane na podstawie: Archives of General Psychiatry / 2005-06-11

 

0 replies on “Przyczyny opóźnienia leczenia pierwszego epizodu zaburzeń psychicznych”