Dwunastomiesięczna obserwacja korzystania z psychiatrycznej opieki zdrowotnej w USA

Philip Wang i wsp – Twelve-month use of mental health services in the United States Arch Gen Psychiatry 2005;62;629
W czerwcowym numerze Archive of General Psychiatry zespół Philipa Wanga opublikował wyniki badań ankietowych dotyczących korzystania z opieki medycznej wśród chorych z niedawno rozpoznanym zaburzeniem psychicznym na terenie USA. Analizowano leczenie w ciągu 12 miesięcy poprzedzających ankietę.

Pierwsza praca tego typu ukazała się w latach osiemdziesiątych. Okazało się, że w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie tylko 19% osób z rozpoznaniem jednego z zaburzeń psychicznych z klasyfikacji DSM-IIIR otrzymało jakiekolwiek leczenie. 10 lat później wskaźnik ten wynosił 25%. Tak alarmujące wyniki przyczyniły się do intensyfikacji działań na rzecz reform w psychiatrycznej opiece zdrowotnej. Nie tylko nastąpił postęp w zakresie psychofarmakologii, ale także rozwinięto liczne formy leczenia i wsparcia środowiskowego. Rozpowszechniono konieczność diagnostyki i leczenia zaburzeń psychicznych w podstawowej opiece medycznej.

Philip Wang i wsp. postanowili nie tylko sprawdzić jak często pacjenci korzystają z psychiatrycznej opieki medycznej, ale także zbadać jakie czynniki mają na to największy wpływ. Posłużono się klasyfikacją DSM-IV i danymi respondentów korzystających w ciągu ostatnich 12 miesięcy z psychiatrycznej opieki medycznej, podstawowej opieki medycznej, opieki społecznej i medycyny alternatywnej z powodu zaburzeń psychicznych. Analizowano pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń lękowych, zaburzeń afektywnych, zaburzeń kontroli impulsów i uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

W ciągu 12 miesięcy korzystało z leczenia 41.1% pacjentów. Z tego 12.3% leczył psychiatra, 16.0% specjalista w zakresie zaburzeń psychicznych, który nie był psychiatrą, 22.8% lekarz pierwszego kontaktu, z opieki społecznej korzystało 8.1%, a z leczenia w ośrodkach medycyny „alternatywnej” – 6.8% (chorzy mogli korzystać z kilku rodzajów opieki).

Do osób rzadziej korzystających z leczenia w przypadku wystąpienia zaburzeń psychicznych należeli pacjenci w wieku podeszłym, osoby rekrutujące się spośród mniejszości etnicznych, ludzie o niskim dochodzie, bez ubezpieczenia a także mieszkańcy terenów wiejskich.

Niestety badanie to pokazuje, iż mimo pewnego postępu w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej, który dokonał się w ostatnich dekadach, nadal większość pacjentów z zaburzeniami psychicznymi nie otrzymuje właściwego leczenia.

Opracowane na podstawie: Archives of General Psychiatry / 2005-06-11

0 replies on “Dwunastomiesięczna obserwacja korzystania z psychiatrycznej opieki zdrowotnej w USA”