Samokontrola glikemii w cukrzycy typu 2 leczonej lekami doustnymi czy rzeczywiście przynosi korzyści?

Laura M.C. Welschen i wsp – Self-monitoring of blood glucose in patients with type 2 diabetes who are not using insulin Diabetes Care 2005;28:1510
Od wielu lat kontrowersyjnym tematem pozostaje sprawa samokontroli glikemii u chorych na cukrzycę typu 2 leczonych lekami doustnymi.

Za samokontrolą przemawia mogące z niej wynikać pełniejsze przestrzeganie zaleceń leczniczych, diety, zwiększenie aktywności fizycznej i prewencja hipoglikemii. Przeciwnicy podkreślają możliwość wywołania niepotrzebnego lęku, frustracji, czy nawet depresji.

Laura M.C. Welschen i wsp. przedstawili na łamach Diabetes Care systematyczny przegląd wszystkich badań oraz metaanalizę badań randomizowanych (6 badań trwających średnio 6 miesięcy, porównujących samokontrolę glikemii ze zwykłą opieką, w cukrzycy typu 2 leczonej lekami doustnymi lub dietą).

W przeprowadzonych badaniach samokontrola polegała na oznaczaniu stężeń glukozy w krwi kapilarnej lub oznaczaniu glukozurii. W metaanalizie wykazano korzystny wpływ samokontroli glikemii, wyrażający się obniżeniem poziomu hemoglobiny glikowanej HbA1c o 0,39%, w porównaniu z grupą odniesienia (według danych z badania UKPDS, taka różnica w stężeniu HbA1c może spowodować 14% redukcję powikłań o charakterze mikroangiopatii). Korzystny trend zaobserwowano również w zakresie stężeń glukozy na czczo. W grupie samokontroli glikemii nie wykazano pogorszenia jakości życia. Przeprowadzony dodatkowo przegląd badań nierandomizowanych przyniósł jednak rozbieżne rezultaty. Korzyści notowano tylko, gdy pomiarów glikemii dokonywano przynajmniej raz dziennie lub gdy wyjściowe poziomy HbA1c przekraczały 10%.

Wobec istniejących kontrowersji autorzy proponują zaplanowanie wieloośrodkowego, randomizowanego badania, w którym poza oceną wpływu samokontroli glikemii na wyrównanie metaboliczne, określono by również jej znaczenie dla prewencji późnych powikłań cukrzycy typu 2, nie wymagającej podawania insuliny.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2005-06-11

0 replies on “Samokontrola glikemii w cukrzycy typu 2 leczonej lekami doustnymi czy rzeczywiście przynosi korzyści?”