Odsetek osób z zaburzeniami psychicznymi otrzymujących leczenie jest wciąż niezadowalający

Ronald C. Kessler i wsp – Prevalence and treatment of mental disorders, 1990 to 2003 N Engl J Med 2005;352:2515
Jak wynika z amerykańskiego badania opublikowanego w New England Journal of Medicine, odsetek osób z rozpoznanymi chorobami psychicznymi, u których stosuje się leczenie, jest wciąż niezadowalający.

W ramach projektu badawczego National Comorbidity Survey dwukrotnie, w ponad 10-letnich odstępach, zbierano dane na temat częstości występowania chorób psychicznych (zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju i uzależnienia) w okresie 12 miesięcy poprzedzających badanie i na temat odsetka osób z tymi chorobami, u których stosowano leczenie. W pierwszej fazie badania (lata 1990-1992) wzięło udział łącznie 5388 osób, a w drugiej (lata 2001-2003) 4319 osób, w wieku od 18 do 54 lat.

W przeciwieństwie do wcześniejszych opracowań o podobnej tematyce, w omawianej pracy źródłem danych były bezpośrednie wywiady. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskano pełniejsze informacje na temat tych epizodów leczenia chorób psychicznych, które nie zostały zarejestrowane w bazach danych systemu ochrony zdrowia.

Analiza wykazała, że w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku łączna chorobowość z powodu chorób psychicznych utrzymywała się na stałym poziomie i wynosiła 29.4% w latach 1990-1992 i 30.5% w latach 2001-2003. Z 20.3% do 32.9% wzrósł odsetek osób z zaburzeniami psychicznymi otrzymujących leczenie (p < 0.001). Znaczący udział we wzroście częstości leczenia chorób psychicznych miały ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej. W porównaniu z latami 1990-1992, liczba osób z zaburzeniami psychicznymi leczonych w ośrodkach pierwszego kontaktu zwiększyła się 2.59-krotnie.

Podsumowując, pomimo korzystnych zmian pod względem badanych parametrów, nadal ponad połowa osób z zaburzeniami psychicznymi nie otrzymuje zalecanego leczenia.

Opracowane na podstawie: NEJM / 2005-06-16

0 replies on “Odsetek osób z zaburzeniami psychicznymi otrzymujących leczenie jest wciąż niezadowalający”