Odległe rokowanie u osób po naczyniopochodnym przemijającym niedokrwieniu mózgu

I van Wijk i wsp – Long-term survival and vascular event risk after transient ischaemic attack or minor ischaemic stroke: a cohort study Lancet 2005;365:2098
Udar mózgu pozostaje jedną z najbardziej poważnych chorób ośrodkowego układu nerwowego, która często przynosi trwałe kalectwo. Pomimo stosowania prewencji wtórnej, w dalszym ciągu osoby po przebytym epizodzie niedokrwienia mózgu zagrożone są nawrotem choroby, co istotnie pogarsza rokowanie odległe.

Na łamach The Lancet, I. van Wijk i wsp. przedstawili wyniki retrospektywnego, kohortowego badania LiLAC (“Life Long After Cerebral ischaemia”), w którym oceniono, jakie czynniki wpływają na śmiertelność oraz nawrót incydentów sercowo-naczyniowych, u osób po przebytym przemijającym epizodzie niedokrwiennym mózgu (transient ischaemic attack – TIA) lub niewielkim udarze mózgu.

Autorzy badania w latach 2001-2003 zebrali informacje o losach 2447 chorych biorących udział w prospektywnej próbie klinicznej DTT (Dutch TIA Trial) (1986-1990), z zastosowaniem aspiryny w różnych dawkach. Kryterium włączenia do DTT był TIA lub udar mózgu pochodzenia naczyniowego, w niewielkim stopniu upośledzający sprawność fizyczną (maksymalnie do 3 punktów w skali Rankina). Średni czas obserwacji wyniósł 10.1 roku.

Zmarło łącznie 60% chorych, a 54 % doświadczyło co najmniej jednego poważnego incydentu sercowo-naczyniowego (udar mózgu, zawał mięśnia sercowego). Czynnikami, najbardziej pogarszającymi rokowanie były: wiek ponad 65 lat, cukrzyca oraz miażdżyca kończyn dolnych. Co istotne, roczne ryzyko udaru i zawału serca obniżało się przez pierwsze trzy lata, aby ponownie wzrastać w latach następnych.

Autorzy sugerują, że mogło to być spowodowane m.in. wpływem aspiryny na stabilizację istniejących blaszek miażdżycowych i spowolnieniem procesu rozwoju miażdżycy w efekcie modyfikacji stylu życia chorych, uczestniczących w programie DTT. Po zakończeniu programu wzrost ryzyka mógł wiązać się z mniejszym stopniem przestrzegania zaleceń. Zdaniem autorów wyniki badania wskazują na dalsze możliwości poprawy rokowania osób po epizodzie niedokrwienia mózgu.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2005-06-18

0 replies on “Odległe rokowanie u osób po naczyniopochodnym przemijającym niedokrwieniu mózgu”