Statyny w zwężeniu zastawki aortalnej

Raphael Rosenhek – Statins for aortic stenosis N Engl J Med 2005;352:2441
W New England Journal of Medicine ukazały się wyniki prospektywnej, randomizowanej próby Cowell i wsp., z zastosowaniem statyn u chorych ze zwapnieniem zastawki aortalnej. Autorzy nie wykazali różnic w hemodynamicznej progresji wady, pomiędzy grupą otrzymującą atorwastatynę a grupą placebo. Istotności nie wykazała także analiza w obrębie podgrup (łagodna-umiarkowana stenoza vs stenoza ciężka, krótszy vs dłuższy czas obserwacji).

Wyniki badania opatrzył krótkim komentarzem poświęconym roli statyn w leczeniu zwężenia zastawki aortalnej Raphael Rosenhek. Jak dotąd wpływ terapii statynami na progresję zwężenia zastawki aortalnej był oceniany jedynie w badaniach retrospektywnych. W czterech badaniach, w których do hemodynamicznej progresji wady wykorzystano ocenę echokardiograficzną, wykazano znamiennie mniejszy postęp wady w grupie leczonej statynami. Także w badaniu wykorzystującym tomografię komputerową wiązki elektronów dla oceny stopnia zwapnienia zastawki aortalnej, wykazano mniejszą akumulację wapnia w zastawkach pacjentów leczonych statynami. W badaniach uczestniczyło od 65 do 211 pacjentów, a czas obserwacji wyniósł od 21 do 44 miesięcy. Chociaż we wszystkich badaniach zgodnie wykazano spowolnienie rozwoju wady pod wpływem statyn, to jednak miały one istotne ograniczenia, ze względu na brak randomizacji i retrospektywny charakter.

Praca Cowell i wsp. jest prawdopodobnie pierwszą pracą prospektywną. Od poprzednich różni ją nie tylko charakter próby, ale także wskazania do stosowania statyn. W badaniach retrospektywnych statyny stosowano jako leczenie hiperlipidemii, zaś w pracy Cowell i wsp. hiperlipidemia stanowiła o wykluczeniu z próby. Trzeba zauważyć, że wielu chorych, których dane uzyskano z badań retrospektywnych, rozpoczęło przyjmowanie statyn na długo przed badaniem, trzeba więc rozważyć wydłużenie czasu obserwacji w pracach prospektywnych.

Obecnie, wobec wyników badania Cowell i wsp., brak jest uzasadnienia dla leczenia statynami chorych ze stenozą aortalną, którzy nie mają innych wskazań do takiej terapii.

Opracowane na podstawie: NEJM / 2005-06-09

0 replies on “Statyny w zwężeniu zastawki aortalnej”