Leczenie obniżające poziom cholesterolu w zwężeniu zastawki aortalnej- badanie SALTIRE

Cowell S. J. i wsp – A randomized trial of intensive lipid-lowering therapy in calcific aortic stenosis N Engl J Med 2005;352:2389
W krajach rozwiniętych zwężenie zastawki aortalnej jest najczęstszą nabytą wadą serca. Częstość jej występowania wzrasta z wiekiem tak, że w populacji osób powyżej 75 roku życia sięga 3%.

Ponieważ wyniki wielu obserwacji retrospektywnych wskazują na związek pomiędzy hipercholesterolemią i chorobą wieńcową a zwapnieniem zastawki aortalnej, sugeruje się, że terapia statynami może spowolnić lub nawet spowodować regresję wady.

Celem opublikowanego w New England Journal of Medicine badania Scottish Aortic Stenosis and Lipid Lowering Trial, Impact on Regression (SALTIRE), była ocena wpływu leczenia 80 mg atorwastatyny na przebieg wady. Badanie miało charakter podwójnie ślepej próby i było kontrolowane placebo. Do grupy atorwastatyny włączono 77, a do grupy placebo 78 chorych, których obserwowano średnio przez 25 miesięcy (7-36 miesięcy).

W grupie atorwastatyny poziom cholesterolu frakcji LDL spadł do 63±23 mg%, zaś w grupie placebo pozostał na poziomie 130±30 mg% (p<0.001). Prędkość przepływu krwi przez zastawkę aortalną rosła w grupie atorwastatyny o 0.199±0.21 m/sek/rok, a w grupie placebo o 0.203±0.208 m/sek/rok (p=0.95). Nieznamienny statystycznie był także wzrost uwapnienia zastawki, oceniony w tomografii komputerowej (w porównywanych grupach odpowiednio: 22.3±21.0 procent/rok i 21.7±19.8 procent/rok, p=0.93).

A zatem, jak wykazano w badaniu, intensywne leczenie 80 mg atorwastatyny nie spowalnia ani nie powoduje regresji uwapnienia zastawki aortalnej. Brak więc podstaw do zalecania statyn pacjentom ze zwapnieniami zastawki aortalnej, jeśli równocześnie nie współistnieją z wadą inne choroby sercowo-naczyniowe.

Opracowane na podstawie: NEJM / 2005-06-09

0 replies on “Leczenie obniżające poziom cholesterolu w zwężeniu zastawki aortalnej- badanie SALTIRE”