Czynniki działające w najwcześniejszym okresie życia a ryzyko otyłości

John J. Reilly i wsp – Early life risk factors for obesity in childhood: cohort study BMJ 2005;330:1357
Od końca lat osiemdziesiątych obserwuje się w Wielkiej Brytanii wzrost częstości otyłości u dzieci. Wiedza na temat czynników ryzyka otyłości u dzieci jest niekompletna, co w znacznym stopniu utrudnia skuteczne przeciwdziałanie tej patologii.

W British Medical Journal warto zwrócić uwagę na wyniki prospektywnego badania kohortowego Avon. Jego autorzy podjęli próbę zdefiniowania czynników działających w najwcześniejszym okresie życia (do 3 roku), które wiążą się z podwyższonym ryzykiem otyłości w późniejszym dzieciństwie (> 95 centyla w wieku 7 lat). Grupę badaną stanowiło 8234 dzieci w wieku 7 lat. Szczególną podgrupę stanowiło 909 dzieci, w przypadku których dysponowano szczegółowymi danymi na temat potencjalnych czynników ryzyka otyłości działających w najwcześniejszym okresie życia, to jest do 3 roku życia.

Spośród 25 parametrów, które uwzględniono w analizie, osiem miało niezależny, znamienny wpływ na ryzyko otyłości w dzieciństwie. Były to m. in: otyłość u obojga rodziców (zmodyfikowany iloraz szans, 10.44), urodzeniowa masa ciała (1.05 na każde dodatkowe 100 g), szybki przyrost masy ciała w pierwszym roku życia (1.06 na każde dodatkowe 100 g), bardzo wczesne (przed 43 miesiącem życia) wystąpienie najwyższego indeksu masy ciała (15.00), spędzanie przed telewizorem ponad ośmiu godzin tygodniowo w wieku 3 lat (1.55), oraz krótki (< 10.5 godziny) czas snu w wieku 3 lat (1.45).

Warto zwrócić uwagę na fakt, że część z wymienionych czynników poddaje się modyfikacji. Tym samym mogą one być celem skutecznych działań profilaktycznych.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2005-06-11

 

0 replies on “Czynniki działające w najwcześniejszym okresie życia a ryzyko otyłości”