Antybiotyki a redukcja powikłań w chorobie wieńcowej – meta-analiza

R. Andraws i wsp – Effects of antibiotic therapy on outcomes of patients with coronary artery disease. JAMA 2005;293:2641
W Journal of Amercian Medical Association (JAMA) ukazała się meta-analiza badań oceniających skuteczność antybiotykoterapii w redukcji powikłań u osób z chorobą wieńcową (CAD).

Od wielu lat coraz więcej danych potwierdza znaczenie czynników infekcyjnych w rozwoju miażdżycy. Chlamydia pneumoniae jest uważana za jeden z podstawowych czynników zakaźnych zapoczątkowujących i nasilających rozwój miażdżycy, jednak badania oceniające skuteczność terapii antybiotykowej w CAD przyniosły sprzeczne wyniki.

Celem przedstawionej w JAMA meta-analizy było określenie znaczenia terapii antybiotykowej (skierowanej przeciwko Chlamydia pneumoniae) w prewencji powikłań u chorych z CHW. Z bazy Medline wyłoniono 11 prospektywnych, randomizowanych badań, obejmujących łącznie ponad 19 tysięcy chorych.

Stwierdzono, że stosowanie terapii antybiotykowej nie było związane z redukcją zgonów sercowych (OR 1.02, 95%CI 0.89-1.16, p=NS) oraz zawałów serca (OR 0.92, 95%CI 0.81-1.04, p=NS). Nie wykazano również redukcji liczonych łącznie zawałów serca i epizodów niestabilnej choroby wieńcowej w grupie otrzymującej antybiotyk w porównaniu z placebo (9.2% vs 9.6%, p=NS).

Zdaniem autorów meta-analizy, aktualne wyniki badań nie wskazują, aby stosowanie terapii skierowanej przeciwko Chlamydia pneumoniae u chorych z chorobą wieńcową przynosiło korzyści. Wynikać to może, ich zdaniem, z dużej częstości reinfekcji i istotnego znaczenia skojarzenia wielu innych czynników zakaźnych.

Korzystniejsza od terapii antybiotykowej jest optymalizacja leczenia standardowego i stosowanie, „u wszystkich chorych bez przeciwwskazań,” leczenia przeciwpłytkowego, inhibitorów ACE, beta-blokerów oraz statyn.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2005-06-01

0 replies on “Antybiotyki a redukcja powikłań w chorobie wieńcowej – meta-analiza”