Społeczne i biologiczne uwarunkowania chorób sercowo-naczyniowych-komentarz redakcyjny

Lisa F. Berkman – Tracking social and biological experiences. The social etiology of cardiovascular disease Circulation 2005;111:3022
Badania wskazują, że u osób znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej, ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych (CVD) wzrasta, a przebieg już istniejących CVD jest cięższy. Mimo trwającej dyskusji na temat zwiększonej chorobowości i śmiertelności z powodu CVD (2.5-razy wyższa u mężczyzn i 3.4-razy u kobiet), u osób znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej, nie ustalono dotąd mechanizmów, które mogłyby za to zjawisko odpowiadać.

W komentarzu redakcyjnym opublikowanym w Circulation Lisa F. Berkman pisze, że zmniejszenie różnic pomiędzy określonymi grupami w zakresie zagrożeń chorobowych jest jednym z najważniejszych zadań dla sektora zdrowia publicznego. Według autorki, oprócz prewencji w zakresie klasycznych czynników ryzyka, należy dążyć do identyfikacji nowych mechanizmów biologicznych, które prowadzą do zwiększonego ryzyka CVD. Część z nich, – zmienność rytmu zatokowego (HRV), poziom białka C-reaktywnego, metabolizm glukozy oraz insulinooporność, już uznano za czynniki prowadzące do rozwoju CVD. Często niedostrzeganą i niedocenianą sferą są jednak uwarunkowania socjoekonomiczne oraz ich związki z czynnikami biologicznymi.

Jak dowodzi autorka, wzrost ryzyka CVD może być związany z rodzajem wykonywanej pracy, dochodami jakich praca dostarcza czy też poziomem edukacji. Istnieje pilna potrzeba przeprowadzenia zakrojonych na szeroką skalę badań epidemiologicznych, które mogłyby pełniej określić ryzyko CVD w szerokich grupach kobiet i mężczyzn, włączając mniejszości rasowe i etniczne oraz osoby, które na skutek niestabilnego rynku pracy tracą zatrudnienie.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2005-06-14

0 replies on “Społeczne i biologiczne uwarunkowania chorób sercowo-naczyniowych-komentarz redakcyjny”