Edukacja chorego z cukrzycą: nowe spojrzenie

G. Rutten – Diabetes patient education: time for a new era Diabet Med 2005;22:671
W Diabetic Medicine ukazał się artykuł poglądowy, w którym podkreśla się konieczność wprowadzenia nowych metod kształcenia chorych z cukrzycą (DM).

Edukacja chorego z DM powinna zmierzać do poprawy kontroli glikemii i modyfikacji czynników ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych, zachowując zarazem odpowiednią jakość życia. Prawdziwym wyzwaniem dla terapety jest pomóc pacjentowi zrównoważyć krótko i długoterminowe utrzymanie jakości życia z wymogami intensywnej samokontroli.

Zajęcia edukacyjne dla chorych z DM powinny być powtarzane w regularnych odstępach czasu, gdyż ich korzystny efekt zanika po około 3-6 miesiącach.

W opinii autora, podstawowym celem edukacji powinno być określenie indywidualnych celów prewencji. Efektywny program samoleczenia nie może być zbyt skomplikowany i musi mieć wymiar praktyczny, istotne jest dostosowanie celów terapii DM do indywidualnych zachowań i stylu życia chorego oraz wprowadzenie odpowiednich technik edukacyjnych, pozwalających choremu realizować cele prewencji DM w codziennym życiu. Interwencje behawioralne mające na celu zmianę stylu życia powinny być wdrażane, o ile ich długoterminowa skuteczność została wykazana w badaniach klinicznych.

Opracowane na podstawie: Diabetic Medicine / 2005-06-20

0 replies on “Edukacja chorego z cukrzycą: nowe spojrzenie”