Strategia wykrywania cukrzycy i stanów przecukrzycowych-aspekt ekonomiczny

Ping Zhang i wsp – Efficient cutoff points for three screening tests for detecting undiagnosed diabetes and pre-diabetes Diabetes Care 2005;28:1321
Epidemia cukrzycy skłoniła towarzystwa naukowe do sformułowania zaleceń dotyczących skriningu cukrzycy. ADA proponuje co 3 lata badania przesiewowe w kierunku cukrzycy i stanów przedcukrzycowych (upośledzona tolerancja glukozy i nieprawidłowa glikemia na czczo) u osób powyżej 45 roku życia.

Ping Hang i wsp. z Atlanty ocenili 3 strategie badań skriningowych w kierunku nierozpoznanej dotychczas cukrzycy i stanów przedcukrzycowych, u osób w wieku 45-74 lata. Wyznaczono najbardziej efektywne, uwzględniające koszty, sposoby wykrywania zaburzeń metabolizmu glukozy. W analizie wykorzystano oznaczenia stężenia glukozy w surowicy krwi na czczo, przypadkowe oznaczenia stężenia glukozy z krwi kapilarnej, a także określenie poziomu hemoglobiny glukozylowanej HBA1c. W wybranych przypadkach badanie uzupełniano testem doustnego obciążenia glukozą.

Bezpośrednie koszty tych strategii dla wykrycia jednego przypadku cukrzycy lub stanu przedcukrzycowego, w populacji osób dorosłych w wieku 45-74 lat, wyniosły dla glikemii na czczo od 114-476 $, dla glikemii z krwi kapilarnej 125-321 $ i dla HbA1c od 153-536 $. Wykrycie wyłącznie pojedynczego przypadku cukrzycy generowało większe koszty, odpowiednio dla trzech wymienionych testów: 556-717 $, 392-671 $ oraz 590-817 $.

Najbardziej efektywnymi (uwzględniając koszty) wartościami progowymi dla testów diagnostycznych służących do wykrywania cukrzycy lub stanów przedcukrzycowych, były: poziom glikemii na czczo 100 mg%, poziom HbA1c 5,0% oraz glikemia w krwi kapilarnej 100 mg%. W przypadku skrininigu tylko w kierunku cukrzycy wartości graniczne wyniosły odpowiednio 110 mg%, 5,7% i 120 mg%.

Autorzy pracy zastrzegają jednak, iż powyższe wartości wymagają jednak szerszej analizy dotyczącej różnych ras, grup etnicznych oraz współwystępowania innych czynników ryzyka cukrzycy.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2005-06-20

0 replies on “Strategia wykrywania cukrzycy i stanów przecukrzycowych-aspekt ekonomiczny”