Zespół metaboliczny – czy zmienia przebieg zawału serca?

Marianne Zeller i wsp – Prevalence and impact of metabolic syndrome on hospital outcomes in acute myocardial infarction Arch Intern Med 2005;165:1192
Definicja zespołu metabolicznego opracowana przez Narodowy Program Edukacji Cholesterolowej (NCEP) uwzględnia pięć parametrów: obwód talii, poziom trójglicerydów w surowicy krwi, poziom cholesterolu HDL, poziom glukozy oraz wysokość ciśnienia tętniczego.

Zespół ten rozpoznawany jest u 25% całej populacji dorosłych białych Amerykanów, mniej wiadomo jednak jaka jest częstość jego występowania u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi. Nie jest również znany wpływ zespołu metabolicznego na przebieg świeżego zawału serca (AMI).

Marianne Zeller i wsp. prospektywnie analizowali dane 633 kolejnych chorych hospitalizowanych z powodu AMI. W grupie tej 290 osób (46%) spełniło kryteria zespołu metabolicznego (co najmniej trzy spośród pięciu kryteriów). Zespół metaboliczny częściej występował u osób starszych i kobiet.

Analiza wieloczynnikowa ujawniła, że zespół metaboliczny był silnym i niezależnym predyktorem ciężkiej niewydolności serca (>II klasy Killipa), ale nie korelował z występowaniem zgonów wewnątrzszpitalnych. Spośród pięciu cech zespołu najsilniejszym predyktorem niewydolności serca okazała się być hiperglikemia (≥ 110 mg/dL [≥6.10 mmol/L] na czczo) (iloraz szans 3.31; 95% przedział ufności, 1.86-5.87).

Podsumowując, wyniki badania opublikowanego w Archives of Internal Medicine dowodzą, że zespół metaboliczny występuje często u chorych z AMI. Przebieg zawału u pacjentów z zespołem metabolicznym jest cięższy, a czynnikiem najsilniej związanym z rozwojem ciężkiej niewydolności serca jest hiperglikemia. Zdaniem autorów wyniki badania potwierdzają konieczność dokładnej kontroli glikemii w ostrej fazie zawału.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2005-05-23