Leczenie trombolityczne w niedokrwiennym udarze mózgu-badanie CASES

Michael D. Hill, Alastair M. Buchan – Thrombolysis for acute ischemic stroke: results of the Canadian Alteplase for Stroke Effectiveness Study CMAJ 2005;172:1307
Meta-analiza badań randomizowanych wykazała korzyści podania tPA w ciągu 6 godzin od wystąpienia objawów udaru, jednakże wątpliwości budzi techniczna możliwość zastosowania tej metody leczenia na szeroką skalę, a także skuteczność i bezpieczeństwo trombolizy w warunkach rzeczywistej praktyki klinicznej.

W celu oceny tego zagadnienia zainicjowano badanie CASES (The Canadian Alteplase for Stroke Effectiveness Study) Badanie miało charakter prospektywny, a obserwację przerywano po 90 dniach od chwili wystąpienia udaru. Badanie tomograficzne (CT mózgu) wykonywano wyjściowo oraz po 24-48 godzinach od włączenia alteplazy (tPA). Dla oceny przebiegu choroby i skuteczności stosowanego leczenia wykorzystano zmodyfikowaną skalę Rankina (mRS) oraz skalę NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale).

W okresie ponad dwóch lat (pomiędzy 1999 a 2001 rokiem) do próby włączono 1135 pacjentów. Bardzo korzystny przebieg choroby (powrót do poziomu funkcjonowania sprzed epizodu, punktacja 0-1 w skali mRS) zarejestrowano u 36.8%, co jest porównywalne z rezultatami  prospektywnych badań klinicznych (39.9%). Objawowe krwotoki śródczaszkowe wystąpiły jedynie u 4.6% pacjentów (95% przedział ufności [CI] 3.4-6.0%), spośród nich 75% zmarło w czasie hospitalizacji.

Efekty leczenia trombolitycznego zastosowanego w Kanadzie odpowiadają więc obserwacjom pochodzącym z randomizowanych badań klinicznych. Rejestrowano niski wskaźnik krwotoków śródczaszkowych co wskazuje, że leczenie trombolityczne w udarze niedokrwiennym mózgu jest metodą bezpieczną i skuteczną. Badacze podkreślają, że leczeniem trombolitycznym w ramach badania objęto mniej niż 2% wszystkich przypadków udaru niedokrwiennego w Kanadzie w tym czasie. Wyniki CASES dostarczaja argumentów na rzecz działań upowszechniających tę metodę leczenia.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2005-05-10

0 replies on “Leczenie trombolityczne w niedokrwiennym udarze mózgu-badanie CASES”