Choroby przewlekłe a duża depresja: badanie przekrojowe z Kanady

Scott B. Patten – Long-term medical conditions and major depression: strength of association for specific conditions in the general population Can J Psych 2005;50:195
W Canadian Journal of Psychiatry warto zauważyć oryginalną pracę Pattena i wsp., którzy oceniali związek pomiędzy chorobami przewlekłymi a dużą depresją. Wprawdzie zagadnienie nie jest nowe, a dotychczasowe badania epidemiologiczne wskazywały na istnienie powyższej zależności, jednak niedostateczna liczebność badanych grup uniemożliwiała sformułowanie ostatecznych wniosków.

Bezsporne wykazanie, że duża depresja występuje częściej u osób z chorobami przewlekłymi niż w ogólnej populacji, byłoby mocnym argumentem przemawiającym za potrzebą prowadzenia badań przesiewowych w kierunku depresji w tej subpopulacji. Autorzy z Kanady analizowali liczną grupę 115071 dorosłych osób z ogólnej populacji tego kraju. Uczestnicy badania wypełniali ankietę z pytaniami na temat rozpoznawanych u nich przewlekłych chorób i byli badani na obecność dużej depresji.

W analizie regresji logistycznej chorobami najsilniej niezależnie związanymi z dużą depresją okazały się: zespół przewlekłego zmęczenia (zmodyfikowany iloraz szans 7.2) i fibromialgia (3.4). Słabszą, choć wciąż znamienną zależność, wykazano w przypadku udaru (1.7), nadciśnienia tętniczego (1.2), cukrzycy (1.4), chorób serca (1.4) oraz chorób tarczycy (1.4). Lista przewlekłych chorób związanych z dużą depresją była znacznie dłuższa i obejmowała choroby przewodu pokarmowego (wrzody żołądka i dwunastnicy-2.8), układu nerwowego (m. in. stwardnienie rozsiane-2.3 i padaczkę-2.0) jak i układu oddechowego (m. in. przewlekłą obturacyjną chorobę płuc-2.7 i astmę-1.9).

Podsumowując, Pattenowi i wsp. udało się udowodnić istnienie zależności, które nie były widoczne we wcześniejszych opracowaniach, głównie z uwagi na małą liczebność badanych grup. Przekrojowy charakter omawianej pracy uniemożliwił jednak ocenę powiązań przyczynowo-skutkowych pomiędzy dużą depresją a nie psychiatrycznymi chorobami przewlekłymi.

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry / 2005-03-25