Nastrój depresyjny i markery zapalne a rozwój choroby wieńcowej

Empana J P i wsp – Contributions of depressive mood and circulating inflammatory markers to coronary heart disease in healthy European men Circulation 2005;111:2299
Wyniki niektórych badań wskazują, że osoby z zaburzeniami depresyjnymi mają wyższe poziomy markerów zapalnych, interleukiny 6 (IL-6), białka C reaktywnego (CRP) i fibrynogenu.

W Circulation ukazał się artykuł poświęcony ocenie związku pomiędzy depresją a markerami zapalnymi oraz ich wpływu na rokowanie w zakresie choroby wieńcowej. Prospektywnej ocenie poddano zdrowych mężczyzn, w wieku średnim, biorących udział w programie Prospective Epidemiological Study of Myocardial Infarction (PRIME). Na początku badania u wszystkich uczestników oznaczono poziomy markerów zapalnych oraz oceniono poziom depresji za pomocą zmodyfikowanej skali Welsh. Wyniki uzyskane u 335 osób, u których w trakcie obserwacji rozwinęła się choroba wieńcowa (dusznica bolesna, nie zakończony zgonem zawał serca, zgon wieńcowy) porównano z wynikami uzyskanymi w odpowiednio dobranej grupie kontrolnej (n=670, 2 osoby z grupy kontrolnej na 1 osobę z grupy badanej).

Nastrój depresyjny występował częściej u osób z grupy badanej w porównaniu do grupy kontrolnej (28.3% vs 19.7%, P=0.012). Niezależne od charakterystyki społecznej i klasycznych czynników ryzyka, wyjściowe poziomy markerów zapalnych (oprócz fibrynogenu) były wyższe u osób z nastrojem depresyjnym: średnie wartości CRP, IL-6 i ICAM-1 wyższe odpowiednio o 46%, 16% i 10%. Wskaźnik zapadalności na chorobę wieńcową wzrastał wraz z kwartylami poziomu depresji (P dla trendu=0.05). W porównaniu do mężczyzn z pierwszych trzech kwartyli, mężczyźni należący do czwartego kwartyla mieli wyższy iloraz szans (OR) rozwoju choroby wieńcowej (OR 1.5, 95% przedział ufności 1.04-2.15) (w analizie wieloczynnikowej uwzględniającej klasyczne i socjalne czynniki ryzyka). OR nie ulegał istotnym zmianom w przypadku wprowadzania do modelu statystycznego poszczególnych markerów zapalenia.

A zatem, jak podkreślają we wnioskach autorzy pracy, uzyskane wyniki wskazują na zależność pomiędzy objawami depresji a poziomami markerów zapalenia, a jednocześnie pokazują jednak, że wzrost stężenia wskaźników zapalnych nie jest jedynym patomechanizmem łączącym depresję z chorobą wieńcową.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2005-05-10

0 replies on “Nastrój depresyjny i markery zapalne a rozwój choroby wieńcowej”