Czy doustna insulina zapobiega cukrzycy typu 1? Diabetes Prevention Trial-Type 1

Jay S. Skyler i wsp – Effects of oral insulin in relatives of patients with type 1 diabetes Diabetes Care 2005;28:1068
Cukrzyca typu 1 jest wynikiem autoimmunologicznego niszczenia wydzielających insulinę komórek wysp trzustkowych beta. Na podstawie badań doświadczalnych wysunięto hipotezę, że doustne podawanie insuliny może wywoływać tolerancję immunologiczną organizmu i tym samym zmniejszać ryzyko cukrzycy.

Przypuszczenie te zostało zweryfikowane klinicznie w propektywnej, randomizowanej próbie klinicznej Diabetes Prevention Trial – Type 1 (DPT1), której wyniki zostały opublikowane w Diabetes Care. Na wstępie określono występowanie w surowicy krwi przeciwciał przeciwko komórkom wysp (islet cell antibodies) u blisko 100 tysięcy najbliższych krewnych chorych na cukrzycę typu 1. Spośród ok. 3500 osób z potwierdzoną obecnością przeciwciał, na podstawie badań genetycznych, immunologicznych oraz profilu metabolicznego, wyłoniono 372 osoby (średnia wieku 10.25 lat), u których ryzyko wystąpienia cukrzycy w najbliższych 5 latach oceniono jako 26-50%. Osoby te otrzymywały, w podwójnie ślepej próbie, 7.5 mg krystalicznej insuliny ludzkiej lub placebo przez średnio 4.3 roku obserwacji.

Nie stwierdzono statystycznie istotnego wpływu podawanej doustnie insuliny na ryzyko wystąpienia choroby. W trakcie próby cukrzycę rozpoznawano rocznie u średnio 6.2 % osób z grupy otrzymującej insulinę oraz u 8.2 % osób z grupy placebo (współczynnik ryzyka 0.764; p=0.189). Jednocześnie poddano analizie zależność pomiędzy stężeniem przeciwciał przeciwko insulinie a wystąpieniem w przyszłości cukrzycy – stwierdzono, że ich bardzo wysoki poziom w surowicy (>=80 nU/ml) wiąże się z podwyższonym ryzykiem zachorowania w ciągu najbliższych 4 lat.

Autorzy pracy przyznają, że podawanie doustnej insuliny nie zmniejszyło zagrożenia cukrzycą; jednocześnie podkreślają jednak, że możliwa jest identyfikacja osób szczególnego ryzyka wystąpienia choroby. Proponują przeprowadzić dalsze badania w grupach szczególnie wysokiego ryzyka.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2005-05-19

0 replies on “Czy doustna insulina zapobiega cukrzycy typu 1? Diabetes Prevention Trial-Type 1”