Zmiany w występowaniu różnych postaci ChNS w Wielkiej Brytanii

Fiona C Lampe i wsp – Trends in rates of different forms of diagnosed coronary heart disease, 1978 to 2000: prospective, population based study of British men BMJ 2005;330:1046
Od lat 70. ubiegłego stulecia wskaźniki zgonów wieńcowych w Wielkiej Brytanii zmniejszyły się o ponad 50%. Na wynik ten ma wpływ redukcja częstości występowania poważnych incydentów wieńcowych. Mniej wiadomo na temat trendów występowania nowo rozpoznanej dławicy piersiowej i nowo rozpoznanej choroby niedokrwiennej serca (ChNS), ujawniającej się incydentem wieńcowym lub dławicą.

Fiona C. Lampe i wsp. przeprowadzili badanie prospektywne 7735 mężczyzn (mających w chwili włączenia 40-59 lat), których oceniano w latach 1978-1980 oraz 1998-2000, w ramach British Regional Heart Study. Wskaźniki epidemiologiczne oceniano na podstawie dokumentacji medycznej szpitalnej i ambulatoryjnej. W ciągu 20 lat obserwacji wystąpiło 1561 poważnych incydentów wieńcowych, a liczba przypadków dławicy i nowo rozpoznanych przypadków ChNS wyniosła odpowiednio 1087 oraz 1816. Względne roczne zmiany częstości wymienionych zdarzeń wieńcowych, po uwzględnieniu czynnika wieku, wyniosły odpowiednio: -3.6% (p<0.001); 2.6% (p<0.001) oraz -0.8% (P=0.18).

Spadek częstości poważnych incydentów dotyczył zarówno przypadków zakończonych jak i nie zakończonych zgonem, a także incydentów pierwszych i kolejnych. Wzrost częstości występowania przypadków dławicy dotyczył stabilnej choroby wieńcowej bez zawału oraz dławicy pozawałowej.

Podsumowując, w ostatnich dwudziestu latach odnotowano w Wielkiej Brytanii istotne zmniejszenie liczby poważnych incydentów wieńcowych. Ku zaskoczeniu autorów artykułu zmiany te nie spowodowały spadku liczby rozpoznań ChNS, ponieważ jednocześnie zaobserwowano wzrost liczby nowo rozpoznanych przypadków dusznicy bolesnej. Jest to, zdaniem Lampe i wsp., związane z poprawą diagnostyki choroby wieńcowej i zmniejszeniem liczby nierozpoznanych przypadków ChNS.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2005-05-07

0 replies on “Zmiany w występowaniu różnych postaci ChNS w Wielkiej Brytanii”