Jakość związków małżeńskich a występowanie zespołu metabolicznego u kobiet

Wendy M. Troxel i wsp – Martial quality and occurrence of metabolic syndrome in women Arch Int Med 2005;165:1022
Wykazano, że zawarcie związku małżeńskiego przynosi korzyści zdrowotne mężczyznom powodując, między innymi, obniżenie chorobowości i śmiertelności sercowo-naczyniowej. Wyniki badań sugerują, że związki małżeńskie powinny być korzystne również dla kobiet (choć zależność ta jest mniej stała i słabiej wyrażona), chronią bowiem przed zagrożeniami związanymi z izolacją społeczną, promują zachowania prozdrowotne, a także podnoszą pozycję społeczno-ekonomiczną.

Należy jednak pamiętać, że dla obu płci małżeństwo nieszczęśliwe może stanowić silny niekorzystny bodziec psychospołeczny i potencjalnie zwiększać ryzyko zachorowania. Wykazano na przykład, że jakość związku wiąże się z rokowaniem po zawale serca i przeżywalnością chorych z niewydolnością serca.

W Archives of Internal Medicine opublikowano pracę oryginalną, poświęconą zależności pomiędzy jakością związków małżeńskich a występowaniem zespołu metabolicznego u kobiet. Czterysta trzynaście zdrowych kobiet w średnim wieku, uczestniczących w Pittsburgh Healthy Women Study, dwukrotnie, wyjściowo i po 3 latach odpowiedziało na pytania poświęcone stopniu zadowolenia ze związku małżeńskiego. Występowanie zespołu metabolicznego (rozpoznawanego zgodnie z kryteriami National Cholesterol Education Program) oceniano wyjściowo i po średnio 11.5 roku.

Jak pokazały wyniki analizy, w modelu wieloczynnikowym, w porównaniu z kobietami zadowolonymi z małżeństwa, prawdopodobieństwo wystąpienia zespołu metabolicznego w trakcie obserwacji było wyższe u kobiet niezadowolonych ze swojego związku (iloraz szans [OR] 3.18, 95% przedział ufności [CI] 1.42-7.15) i owdowiałych (OR 5.69, 95% CI 1.70-9.04). W przypadku kobiet rozwiedzionych różnice miały charakter statystycznie graniczny (OR 2.35; 95% CI 0.89-6.18).

W komentarzu do wyników pracy autorzy podkreślają więc, że w trakcie zbierania wywiadu społeczno-ekonomicznego lekarze powinni uzyskać informacje na temat jakości związków małżeńskich, pozwala to bowiem lepiej przewidywać ryzyko sercowo-naczyniowe.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2005-05-09

0 replies on “Jakość związków małżeńskich a występowanie zespołu metabolicznego u kobiet”