Trening ruchowy i psychologiczny w stabilnej chorobie wieńcowej

James A. Blumenthal i wsp – Effects of exercise and stress management training on markers of cardiovascular risk in patients with ischemic heart disease JAMA 2005;293:1626
Aktywność fizyczna i czynniki psychospołeczne mogą mieć istotny wpływ na wzrost ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych. Jak dotąd nie oceniano jednak w badaniach kontrolowanych wpływu treningu fizycznego i antystresowego na profil czynników ryzyka u osób ze stabilną chorobą wieńcową.

Do randomizowanego badania opublikowanego na łamach Journal of the American Medical Association włączono 134 chorych ze stabilną chorobą wieńcową i indukowanym podczas testu wysiłkowego niedokrwieniem. Chorych przydzielono losowo do rutynowej opieki medycznej oraz do standardowego treningu aerobowego (3 x 35 minut tygodniowo) lub antystresowego (1,5-godzinowe cotygodniowe spotkania grupowe). Przed randomizacją i po 16 tygodniowym okresie leczenia u chorych wykonywano wiele standardowych badań i testów psychologicznych.

Zarówno w grupie wysiłku fizycznego jak i grupie poradnictwa antystresowego wykazano istotną redukcję wskaźników depresji i napięcia nerwowego oraz indukowanego przez stres obniżenia frakcji wyrzutowej ocenianej w scyntygrafii serca (wszystkie wartości p<0,05 w porównaniu do rutynowej opieki). W grupach z interwencją stwierdzono poprawę ocenianej ultrasonograficznie funkcji rozkurczowej tętnic (trening ruchowy – 5,6%, trening psychologiczny – 5,4%, zwykła opieka – 4,1%, p<0,02). U chorych poddanych treningowi antystresowemu stwierdzono ponadto poprawę odruchu z baroreceptorów i wskaźników zmienności częstości rytmu serca (HRV).

Badanie potwierdza, że w porównaniu do zwykłej opieki medycznej, treningi ruchowe i psychologiczne poprawiają wskaźniki psychologiczne i kardiologiczne u osób ze stabilną chorobą wieńcową. Zastosowanie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej w tej grupie chorych lub kierowanie chorych do poradni psychologicznych i grup wsparcia jest jak najbardziej uzasadnione.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2005-04-06

0 replies on “Trening ruchowy i psychologiczny w stabilnej chorobie wieńcowej”