Zastosowanie statyn w prewencji wtórnej prowadzonej przez lekarzy pierwszego kontaktu

Li Wei i wsp – Statin use in the secondary prevention of coronary heart disease in primary care: cohort study and comparison of inclusion and outcome with patients in randomised trials BMJ 2005;330:821
Populacje chorych uczestniczących w kontrolowanych próbach klinicznych mogą się istotnie różnić od populacji osób pozostających pod opieką lekarzy pierwszego kontaktu (POZ).

W British Medical Journal ukazał się oryginalny artykuł oceniający skuteczność terapii statynami w prewencji wtórnej, u chorych leczonych przez lekarzy POZ. Celem badania prowadzonego na dużej populacji chorych po zawale serca była ocena skuteczności terapii w niewyselekcjonowanej populacji 4892 mieszkańców Szkocji po zawale serca, na podstawie analizy bazy danych leków przepisywanych w latach 1993-2001 przez lekarzy POZ.

W tym okresie odnotowano istotny wzrost częstości stosowania statyn w prewencji wtórnej (z 3% w 1993 do 70% w roku 2001). W porównaniu z badaniami klinicznymi, w POZ leczenie statynami częściej otrzymywali starsi chorzy i kobiety. W obserwacji odległej stwierdzono istotną redukcję śmiertelności w populacji przyjmującej statyny, w porównaniu do chorych nie przyjmujących statyn (4.1 na 100 osobo-lat vs 12.7 na 100 osobo-lat, P<0,001). Potwierdzono istotną redukcję zgonów także w podgrupach osób starszych i kobiet. Chorzy przyjmujący statyny staranniej przestrzegali zaleceń dotyczących leczenia aspiryną, beta-adrenolitykami i inhibitorami ACE.

Liczba chorych leczonych statyną przez około 4 lata niezbędna do zapobiegnięcia 1 zgonowi lub zawałowi serca wyniosła odpowiednio 20 i 35 chorych. A zatem, zdaniem autorów, korzyści kliniczne statyn w rutynowej praktyce POZ były podobne do korzyści obserwowanych w prospektywnych badaniach klinicznych.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2005-03-24

0 replies on “Zastosowanie statyn w prewencji wtórnej prowadzonej przez lekarzy pierwszego kontaktu”