Metabolizm różnych regionów neuroanatomicznych a objawy depresji

Matthew Milak i wsp – Neuroanatomic correlates of psychopatologic components of major depressive disorder Arch Gen Psychiatry 2005;62:397
W Archive of General Psychiatry opublikowano wyniki pracy mającej na celu zbadanie korelacji pomiędzy psychopatologicznymi cechami depresji, a metabolizmem glukozy w OUN, ocenianym za pomocą pozytronowej tomografii emisyjnej (PET).

Matthew Milak i wsp. przebadali 298 pacjentów z dużą depresją, nie przyjmujących leków (co najmniej dwa tygodnie bez leków przeciwdepresyjnych, 6 tyg. bez fluoxetyny i miesiąc bez neuroleptyków). Na podstawie 24 punktowej skali depresji Hamiltona utworzono grupę 5 czynników depresyjnych: psychiczne objawy obniżonego nastroju, obniżenie motywacji do działania, cechy psychotyczne, lęk i zaburzenia snu. Z grupy 298 uczestników pracy wyodrębniono podgrupę 43 pacjentów, nie różniącą się od pozostałych pod względem nasilenia 5 czynników depresyjnych i przebadano ich za pomocą PET.

Wynik oceny w skali Hamiltona korelował dodatnio aktywnością metaboliczną w brzusznych strukturach OUN, zarówno korowych (kora skroniowa i okolica podkolanowa kory przedczołowej) jak i podkorowych (wzgórze, podwzgórze, brzuszne prążkowie i śródmózgowie). Psychiczne objawy obniżonego nastroju korelowały dodatnio z metabolizmem w zakręcie obręczy, wzgórzu i jądrach podstawy, zaburzenia snu korelowały dodatnio z metabolizmem w strukturach limbicznych i jądrach podstawy, a obniżenie motywacji do działania korelowało ujemnie z metabolizmem w korze ciemieniowej i zakrętach czołowych górnych. Wyniki te pokazują jak różne struktury korelują z komponentami psychopatologicznymi zaburzeń depresyjnych.

Zdaniem autorów pracy, w kolejnych badaniach należy się skupić na wyodrębnieniu neurotransmiterów odpowiedzialnych za zmiany metabolizmu glukozy w tych strukturach. Pozwoliłoby to lepiej poznać mechanizmy neurofizjologiczne poszczególnych objawów dużej depresji.

Opracowane na podstawie: Archives of General Psychiatry / 2005-04-19

0 replies on “Metabolizm różnych regionów neuroanatomicznych a objawy depresji”