Trudności z uzyskaniem docelowego stężenia cholesterolu u osób z cukrzycą

Amanda G. Kennedy i wsp – The challenge of achieving national cholesterol goals in patients with diabetes Diabetes Care 2005;28:1029
Leczenie hipercholesterolemii u osób z cukrzycą i wysokim ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych może być trudnym wyzwaniem, o czym świadczą wyniki badania opublikowanego w Diabetes Care. Zgodnie ze zaktualizowanymi zaleceniami, docelowe stężenie cholesterolu LDL u osób z cukrzycą powinno wynosić poniżej 100 mg%, a u osób z cukrzycą i chorobą wieńcową poniżej 70 mg%.

Autorzy z USA przeprowadzili przekrojowe badanie na licznej grupie ambulatoryjnych pacjentów z cukrzycą, objętych nadzorem stanu zdrowia w Vermont. Analizowane osoby klasyfikowano do grupy z bardzo wysokim i wysokim ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych, w zależności od tego, czy cukrzycy towarzyszyła czy też nie towarzyszyła choroba wieńcowa. U wszystkich pacjentów oceniano wyniki oznaczeń stężenia cholesterolu LDL. U osób z nieprawidłowymi wynikami tych pomiarów oceniano potencjalną możliwość osiągnięcia celów poprzez intensyfikację leczenia.

W całej grupie stężenie LDL < 100 mg% miało jedynie 49.4% (321 z 650) osób. W grupie bardzo wysokiego ryzyka znalazło się 29.4% (191 z 650) wszystkich badanych. Tylko u 15.7% (30 z 191) z nich stężenie LDL było zgodne z zalecanym, czyli wynosiło < 70 mg%.

Analiza potencjalnych zmian leczenia wykazała, że u 26.2% osób z grupy bardzo wysokiego ryzyka do uzyskania docelowego stężenia LDL nie wystarczyłyby dwa leki podawane w maksymalnych dawkach. Te same trudności wystąpiły u 3.7% osób z grupy wysokiego ryzyka.

Podsumowując, aż u jednej czwartej ambulatoryjnych pacjentów z cukrzycą i chorobą wieńcową uzyskanie zalecanego stężenia cholesterolu LDL jest możliwe jedynie w przypadku zastosowania więcej niż dwóch leków i to przy mało realnym założeniu, że stosowanie się do zaleceń terapeutycznych i tolerancja leczenia wynoszą 100%.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2005-05-10

0 replies on “Trudności z uzyskaniem docelowego stężenia cholesterolu u osób z cukrzycą”