Suplementacja witaminy D i wapnia a ryzyko złamań

Jill Porthouse i wsp – Randomised controlled trial of calcium and supplementation with cholecalciferol (vitamin D3) for prevention of fractures in primary care BMJ 2005;330:1003
W British Medical Journal opublikowano wyniki badania, w którym podjęto ważny, z punktu widzenia lekarza praktyka, temat zapobiegania złamaniom kości u kobiet z czynnikami ryzyka tych złamań.

Złamania kości, a w szczególności złamania szyjki kości udowej, u kobiet w okresie pomenopauzalnym są istotnym problemem epidemiologicznym i ekonomicznym. Lekarze pierwszego kontaktu wciąż nie dysponują nieskomplikowaną i skuteczną metodą profilaktyki.

Porthouse i wsp., w badaniu z grupą kontrolną i randomizacją, oceniali prostą interwencję polegającą na suplementacji wapnia (1000 mg dziennie) i witaminy D3 (800 IU cholekalcyferolu dziennie), u kobiet w wieku 70 lat i starszych, z co najmniej 1 dodatkowym czynnikiem ryzyka złamania szyjki kości udowej. Do czynników ryzyka należały: złamania w wywiadach, niska masa ciała (< 58 kg), palenie papierosów, złamania szyjki kości udowej w rodzinie i niekorzystna ocena własnego stanu zdrowia. W badaniu wzięło udział łącznie 3314 kobiet.

W grupie badanej, oprócz interwencji farmakologicznej udostępniano ulotkę na temat zawartości wapnia w poszczególnych pokarmach i zapobiegania upadkom. W grupie kontrolnej ograniczano się jedynie do udostępniania ulotki.

Po 24 miesiącach suplementację kontynuowało 69% kobiet. Częstość złamań oceniana po 25 miesiącach (mediana; zakres 18-42 miesiące) była niższa od oczekiwanej w obu grupach, ale nie stwierdzono istotnej różnicy pomiędzy nimi. W szczególności, nie uległo zmianie prawdopodobieństwo złamania szyjki kości udowej. Jakość życia była porównywalna w obu grupach.

Podsumowując, nie znaleziono dowodów na skuteczność suplementacji wapnia i witaminy D3 w zmniejszaniu ryzyka złamań u kobiet z grupy ryzyka.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2005-04-30

0 replies on “Suplementacja witaminy D i wapnia a ryzyko złamań”