Czy Amerykanie żyją zdrowo?

Mathew J. Reeves i Ann P. Rafferty – Healthy lifestyle characteristics among adults in the United States, 2000 Arch Intern Med 2005;165:854
W Archives of Internal Medicine warto zwrócić uwagę na wyniki badania, w którym podjęto próbę oceny, w jakim stopniu zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia są realizowane w praktyce.

Są mocne dowody na istnienie zależności pomiędzy paleniem tytoniu, nieracjonalną dietą i brakiem aktywności fizycznej a wyższą śmiertelnością. Te dane stały się punktem wyjścia wielu interwencji edukacyjnych skierowanych do ogólnej populacji.

Reeves i Rafferty oceniali, czy działania popularyzujące zdrowy styl życia znajdują oddźwięk wśród mieszkańców USA. Autorzy zdefiniowali 4 kryteria zdrowego stylu życia: niepalenie tytoniu, prawidłową masę ciała, spożywanie warzyw lub owoców (również soków) co najmniej pięciokrotnie w ciagu dnia i regularną aktywność fizyczną (co najmniej 30 minut nie rzadziej niż 5 razy w tygodniu). Na podstawie tych parametrów opracowali prostą, punktową skalę, w której 0 punktów oznaczało nie spełnienie żadnego z kryteriów, a 4 punkty spełnienie wszystkich wymienionych.

Grupę badaną stanowiły dorosłe osoby z ogólnej populacji (łącznie 153000 osób), uczestniczące w ogólnokrajowym nadzorze stanu zdrowia (Behavioral Risk Factor Surveillance System 2000), prowadzonym regularnie w USA.

Autorzy stwierdzili, że w badanej grupie znajdowało się 76% osób niepalących. Prawidłową masę ciała miało 40.1% badanych, zdrową dietę zachowywało 23.3%, a regularną aktywność fizyczną podejmowało 22.2% osób. Odsetek osób, które spełniały wszystkie 4 kryteria zdrowego stylu życia wynosił tylko 3.0%.

Co ciekawe, procent ludzi “żyjących zdrowo” w niewielkim stopniu zależał od płci, wieku, pochodzenia etnicznego, dochodów i poziomu wykształcenia badanych.

Okazuje się więc, że odpowiedź mieszkańców USA na interwencje prozdrowotne prowadzone w tym kraju jest niezadowalająca, a metody przekazywania informacji o zdrowiu masowym odbiorcom wymagają weryfikacji.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2005-04-25

0 replies on “Czy Amerykanie żyją zdrowo?”