Związek pomiędzy ryzykiem samobójstwa, a hospitalizacją psychiatryczną

Ping Qin i wsp – Suicide risk in relation to psychiatric hospitalization Arch Gen Psychiatry 2005;62:427
Większość badań wskazuje, że 90% dokonanych samobójstw związanych jest bezpośrednio z zaburzeniami psychicznymi. W ostatnim numerze Archive of General Psychiatry ukazał się artykuł Ping Qin i wsp., dotyczący związków pomiędzy hospitalizacją w szpitalu psychiatrycznym a ryzykiem samobójstwa.

Wcześniejsze badania sugerowały, że szczególnie wysokie ryzyko samobójstwa występuje po wypisie ze szpitala psychiatrycznego. W oparciu o oficjalne bazy danych dostępne w Danii autorzy przeanalizowali przypadki samobójstw (cases) dokonanych u 13681 mężczyzn i 7488 kobiet od stycznia 1981r. do grudnia 1997r. Dla każdego przypadku dobrano pod względem płci i wieku 20 osób (controls) żyjących w momencie dokonywania próby samobójczej przez ich odpowiedników. Szczególnie zwracano uwagę na związek samobójstw z przyjęciem do szpitala, rozpoznaniem, leczeniem, długością hospitalizacji oraz wypisem ze szpitala.

Stwierdzono znaczący wzrost ryzyka samobójstwa w dwóch momentach: w pierwszym tygodniu po przyjęciu do szpitala oraz w pierwszym tygodniu po wypisie. Większe ryzyko obserwowano także u pacjentów, których hospitalizacja była krótsza od średniego czasu pobytu w szpitalu. Spośród diagnozowanych schorzeń prawdopodobieństwo dokonanej próby samobójczej najbardziej zwiększały zaburzenia afektywne. Skuteczne leczenie chorób afektywnych i schizofrenii wyraźnie wpływało korzystnie na zmniejszenie ryzyka zgonu z powodu samobójstwa, leczenie uzależnień miało mniejszy wpływ.

Uzyskane wyniki wskazują na konieczność dokładnej oceny ryzyka pacjentów w opiece ambulatoryjnej po wypisie ze szpitala oraz konieczność organizowania wsparcia dla pacjentów jeszcze przed wypisem. Stygmatyzacja związana z pobytem w szpitalu psychiatrycznym może odgrywać istotną rolę i dlatego, poprzez odpowiednie kampanie informacyjne, należy przeciwdziałać negatywnym postawom względem pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.

Opracowane na podstawie: Archives of General Psychiatry / 2005-04-10

0 replies on “Związek pomiędzy ryzykiem samobójstwa, a hospitalizacją psychiatryczną”