Spoczynkowa czynność serca a stratyfikacja ryzyka-komentarz redakcyjny

Paolo Palatini – Heart rate: a strong predictor of mortality in subjects with coronary artery disease Eur Heart J 2005;26:943
Stratyfikacja ryzyka jest ważna dla oceny rokowania u osób ze średnim i dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne zaproponowało model SCORE, uwzględniający w ocenie wiek, płeć, palenie papierosów, wartość ciśnienia skurczowego oraz poziom całkowitego cholesterolu (lub wskaźnik całkowity poziom cholesterolu/poziom cholesterolu HDL).

W modelu tym rozważano, chociaż ostatecznie nie ujęto, kilka innych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (ponieważ ich wpływ nie został jeszcze wystarczająco dokładnie określony). W komentarzu opublikowanym w European Heart Journal Palatini przedstawia dane na temat predykcyjnej wartości spoczynkowej czynności serca w przewidywaniu chorobowości i śmiertelności sercowo-naczyniowej.

Podkreśla, że w projekcie SCORE, nawet wśród czynników ryzyka rozważanych dodatkowo, pominięto spoczynkową czynność serca. Znaczenie predykcyjne częstości rytmu badano w populacji ogólnej, u osób starszych, chorych z nadciśnieniem i po zawale serca. Kolejną grupą pacjentów, w której udowodniono zależność pomiędzy częstością serca a śmiertelnością są pacjenci ze stabilną chorobą wieńcową.

Na dowód tego Palatini przytacza opublikowane w tym samym numerze wyniki badania Diaz i wsp. Autorzy badania nie tylko wykazali, że szybsza spoczynkowa czynność serca jest czynnikiem ryzyka ogólnej śmiertelności i śmiertelności sercowo-naczyniowej, ale także dowiedli jej równej istotności u mężczyzn i kobiet (opublikowane wcześniej badania wskazywały na jej słabszą wartość predykcyjną u kobiet). Chociaż brak jest obiektywnych danych na temat punktu odcięcia wartości prawidłowych spoczynkowej czynności serca, badanie Diaz i wsp. jak również poprzednie badania dowodzą, że wartości >80-85 uderzeń/min. nie powinno się uznawać za prawidłowe.

Zdaniem Palatini`ego rosnąca liczba naukowych dowodów umacnia koncepcję tachykardii nie tylko jako markera innych sercowo-naczyniowych czynników ryzyka, ale także jako sprawcy dodatkowego mechanicznego uszkodzenia układu sercowo-naczyniowego. W opinii autora, ocena spoczynkowej czynności serca może byś prostym i tanim uzupełnieniem metod stratyfikacji ryzyka sercowo-naczyniowego.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2005-05-15

0 replies on “Spoczynkowa czynność serca a stratyfikacja ryzyka-komentarz redakcyjny”