ACE inhibitory a stopień uwapnienia zastawki aortalnej

Kevin D. O`Brien i wsp – Angiotensin converting enzyme inhibitors and change in aortic valve calcium Arch Intern Med 2005;165:858
Degeneracyjna choroba zastawki aortalnej jest procesem aktywnym, charakteryzującym się powolną akumulacją związków wapnia w strukturach zastawki. Doprowadza to do stwardnienia aorty (aortic sclerosis), które występuje u 25% osób po 65 roku życia i pogarsza rokowanie sercowo-naczyniowe, lub do zwężenia aorty (aortic stenosis), w przypadku którego u 80% chorych w ciągu 5 lat rozwija się niewydolność serca. Ilość zgromadzonego wapnia (aortic valve calcium – AVC) może być obecnie dokładnie określona za pomocą tomografii komputerowej wiązki elektronów (EBT).

Wcześniejsze badania udowodniły, że na AVC może mieć wpływ poziom lipoprotein w surowicy krwi, aktywność enzymu konwertującego oraz aktywność angiotensyny II. Kevin D. O`Brien i wsp. analizowali retrospektywnie AVC u 123 pacjentów, z których 80 przyjmowało inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (ACEI), a 43 leków tych nie otrzymywało (no-ACEI). AVC oceniono w 2 badaniach EBT, wykonanych w odstępie 2,5±1,7 lat.

Wyniki badania opublikowane w Archives of Internal Medicine wskazują, że średnia zmiana AVC (po uwzględnieniu AVC wyjściowego oraz czynników ryzyka choroby niedokrwiennej) była istotnie wyższa w grupie no-ACEI, niż w grupie ACEI: zmiana względnego wskaźnika AVC 28.7%/rok vs 11.0%/rok, P=0.04.

Badanie wykazało, że stosowanie inhibitorów ACE może spowalniać akumulację wapnia w strukturach zastawki aortalnej. Konieczne jest przeprowadzenie prospektywnego badania randomizowanego, potwierdzającego te obserwacje.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2005-04-25

0 replies on “ACE inhibitory a stopień uwapnienia zastawki aortalnej”