Zespół metaboliczny- stan wiedzy

Robert H Eckel i wsp – The metabolic syndrome Lancet 2005;365:1415
W The Lancet zamieszczono obszerny artykuł poglądowy poświęcony zespołowi metabolicznemu. W ostatnich latach częstość jego występowania na świecie przybiera rozmiary epidemii, zwiększając ryzyko chorób sercowo-naczyniowych w wielu populacjach.

Występowanie zespołu metabolicznego jest uzależnione od wieku, płci, strefy geograficznej i u osób dorosłych waha się od 8 % w Indiach do 24 % w USA (mężczyźni) oraz od 7 % we Francji do 43% w Iranie (kobiety). Do niedawna zespół metaboliczny był uważany za chorobę dorosłych, obecnie zwraca się uwagę na jego coraz częstsze występowanie wśród dzieci i młodzieży.

Podstawowym mechanizmem patofizjologicznym związanym z rozwojem zespołu jest insulinooporność, z wtórnym napływem wolnych kwasów tłuszczowych do wątroby i nadprodukcją lipoprotein o bardzo niskiej gęstości (VLDL). W patomechanizmie zespołu metabolicznego wymienia się także wzrost stężenia prozapalnych cytokin (białko C-reaktywne, interleukina 6) oraz względny niedobór przeciwzapalnej adiponektyny.

Do tej pory istniały różne definicje zespołu (WHO i NCEP), co sprawiało trudności przy porównywaniu skali zagrożenia w poszczególnych krajach. Grupa ekspertów IDF (International Diabetes Federation) oraz NHLBI (National Heart, Lung and Blood Institute) podjęła wysiłek opracowania nowej definicji zespołu, która uwzględni odrębności rasowe (np. u Azjatów nadwagę i otyłość należy rozpoznawać przy niższych wartościach BMI, niż w populacjach zachodnich).

Zdaniem Eckela i wsp., możliwe jest przyjęcie nie tylko zunifikowanej definicji, ale także metod prewencji zespołu metabolicznego. Nadrzędnym celem jest walka z nadwagą oraz promocja aktywnego stylu życia. Zmniejszenie ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych wymaga także właściwej farmakoterapii cukrzycy i nadciśnienia tętniczego.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2005-04-16

 

0 replies on “Zespół metaboliczny- stan wiedzy”