Optymalne postępowanie w depresji u osób dorosłych-przegląd piśmiennictwa

Steven D. Hollon i wsp – Psychotherapy and medication in the treatment of adult and geriatric depression: which monotherapy or combined treatment? J Clin Psych 2005;66:455
W Journal of Clinical Psychiatry opublikowano wyniki przeglądu piśmiennictwa dotyczącego farmakoterapii i psychoterapii depresji u osób dorosłych. Dotychczasowe badania w większości wskazują na skuteczność obu metod, jednak wiedza na temat korzyści wynikających z leczenia skojarzonego, w porównaniu z monoterapią, jest nadal dość skąpa.

Źródłem danych były badania empiryczne z baz MEDLINE i PsychINFO z lat 1980-2004, w których oceniano farmakoterapię i psychoterapię osobno lub porównywano je ze sobą. Po podsumowaniu stwierdzono, że leki przeciwdepresyjne przynoszą zwykle stosunkowo szybką i znaczącą poprawę kliniczną oraz zapobiegają nawrotom depresji w okresie, kiedy są stosowane jako kontynuacja i leczenie podtrzymujące. Jednakże, po zakończeniu stosowania raczej nie obserwuje się efektu prewencyjnego.

Skuteczność psychoterapii interpersonalnej i terapii behawioralno-poznawczej w ostrej fazie depresji może być porównywalna do skuteczności farmakoterapii, choć pierwsze efekty działania metod niefarmakologicznych są zwykle widoczne nieco później. Terapia interpersonalna znacząco poprawia funkcjonowanie chorego w społeczeństwie. Z kolei profilaktyczne działanie terapii behawioralno-poznawczej utrzymuje się także po jej zakończeniu, co w tym aspekcie daje jej przewagę nad leczeniem farmakologicznym. Tym samym, terapia behawioralno-poznawcza może odgrywać istotną rolę jako czynnik zmniejszający ryzyko nawrotu objawów depresji po przerwaniu farmakoterapii.

Leczenie skojarzone przy użyciu leków i terapii interpersonalnej lub terapii behawioralno-poznawczej zwykle wykazuje wyższość nad monoterapią i jest szczególnie skuteczne u osób z ciężką lub przewlekłą depresją. Lekarzom klinicystom doradza się uważną obserwację skuteczności stosowanego leczenia, a w przypadku braku widocznych korzyści dla chorego jego wczesną modyfikację.

Opracowane na podstawie: Journal of Clinical Psychiatry / 2005-04-05

0 replies on “Optymalne postępowanie w depresji u osób dorosłych-przegląd piśmiennictwa”