Leczenie zgodne ze standardami obniża śmiertelność w zawale serca

Francois Schiele i wsp – Compliance with guidelines and 1-year mortality in patients with acute myocardial infarction: a prospective study Eur Heart J 2005;26:873
Zalecane metody leczenia chorych ze świeżym zawałem mięśnia sercowego opierają się na wynikach kontrolowanych badań klinicznych, w których, z oczywistych powodów, uczestniczą wyselekcjonowani chorzy, spełniający liczne dodatkowe kryteria udziału. Mniej wiadomo jednak, jak leczenie zawału serca wygląda w codziennej praktyce i jaki ma to wpływ na rokowanie.

Schiele i wsp. opublikowali na łamach European Heart Journal wyniki prospektywnego badania, które objęło w latach 2000-2001 wszystkich chorych z zawałem (333 chorych z zawałem z uniesieniem odcinka ST – STEMI, oraz 421 chorych z zawałem bez uniesienia ST – NSTEMI) na obszarze France-Comte – liczącego 1.2 miliona mieszkańców regionu we wschodniej Francji. Autorzy wzięli pod uwagę rodzaj leczenia reperfuzyjnego (angioplastyka wieńcowa, fibrynoliza) oraz leki przyjmowane przez chorych (aspiryna i inne preparaty przeciwpłytkowe, inhibitory enzymu konwertującego – ACE, beta-blokery, oraz statyny). Uzyskane dane odnieśli do śmiertelności po roku od zawału.

Wśród osób z odpowiednimi wskazaniami leczenie reperfuzyjne zastosowano u 78 % chorych, leki przeciwpłytkowe przy wypisie otrzymywało 91 %, beta blokery – 83 %, ACE-inhibitory – 67 %, natomiast statyny 62 % chorych. W dalszej analizie na podstawie powyższych elementów terapii opracowano “indeks przestrzegania wytycznych” (compliance index).

Chorzy z najmniejszą ilością punktów indeksu, stanowiący najniższy kwartyl, obciążeni byli sześciokrotnie wyższą śmiertelnością od chorych z najwyższego kwartyla (odpowiednio 25.0 i 4.1 %). Poczyniono również niepokojącą obserwację – chorzy z dużym wyjściowym ryzykiem zgonu byli mniej agresywnie leczeni w porównaniu do pozostałych.

Zdaniem autorów, dalsza poprawa wdrażania standardów leczenia może przyczynić się do obniżenia śmiertelności w zawale serca.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2005-05-01

0 replies on “Leczenie zgodne ze standardami obniża śmiertelność w zawale serca”