Depresja zwiększa ryzyko cukrzycy typu 2 u młodych dorosłych

Lauren C. Brown i wsp – History of depression increases risk of type 2 diabetes in younger adults Diabetes Care 2005;28:1063
W Diabetes Care opublikowano wyniki badania, które rzuca nowe światło na zależność pomiędzy depresją a cukrzycą. Wiadomo, że osoby z cukrzycą są obciążone 1.5-2-krotnie wyższym ryzykiem depresji, w porównaniu z ogólną populacją. Należy jednak zwrócić uwagę, że większość badań poświęconych temu zagadnieniu miała charakter przekrojowy, toteż ustalenie zależności czasowych pomiędzy tymi chorobami napotykało na trudności.

Brown i wsp. przeprowadzili populacyjne badanie typu case-control, w którym wykorzystali rejestry zachorowań i recept prowadzone w prowincji Saskatchewan w Kanadzie. Każdej dorosłej osobie z rozpoznaniem cukrzycy typu 2 (cases) przyporządkowywano dwie losowo wybrane osoby bez tej choroby (controls). W obu grupach analizowano rozpoznania depresji i dane na temat recept wypisywanych na leki przeciwdepresyjne, w okresie 3 lat poprzedzających badanie.

Stwierdzono, że prawdopodobieństwo depresji u osób z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 2 (4.9%) było o 30% wyższe w porównaniu z osobami bez cukrzycy (3.8%). Po uwzględnieniu różnic pomiędzy osobami badanymi a kontrolnymi, pod względem wieku, płci i liczby konsultacji lekarskich, podwyższone ryzyko cukrzycy w przebiegu depresji dotyczyło osób w wieku 20-50 lat (zmodyfikowany iloraz szans 1.23; 95% przedział ufności 1.10-1.37), ale nie starszych (0.92; 0.84-1.00).

Wśród potencjalnych mechanizmów leżących u podłoża omawianej zależności wymienia się mniejszą aktywność fizyczną i związaną z tym tendencję do przyrostu masy ciała u osób z depresją lub działania niepożądane niektórych leków przeciwdepresyjnych, w tym ich bezpośredni niekorzystny wpływ na masę ciała, jak i wpływ pośredni, poprzez sedację.

Podsumowując, prezentowane badanie jest jednym z pierwszych, w którym udało się scharakteryzować zależność czasową między depresją a cukrzycą typu 2.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2005-05-10

0 replies on “Depresja zwiększa ryzyko cukrzycy typu 2 u młodych dorosłych”