Leki przeciwdepresyjne w chorobie afektywnej dwubiegunowej

Gregory E. Simon – Review: antidepressants increase clinical response and remission in bipolar depression without increasing induction of mania EBM 2005;10:45
Częstym dylematem klinicznym w leczeniu pacjentów z chorobą dwubiegunową jest ocena korzyści i ryzyka wdrożenia leczenia przeciwdepresyjnego (poprawa w zakresie objawów depresji vs ryzyko wywołania epizodu manii).

W Evidence Based Medicine zamieszczono streszczenie i komentarz do ważnego badania, które pierwotnie opublikowano w American Journal of Psychiatry. Autorzy z Wielkiej Brytanii przeprowadzili systematyczny przegląd prac z randomizacją, grupą kontrolną i podwójnie ślepą próbą, w których porównywano leki przeciwdepresyjne z placebo lub innymi lekami (w tym stabilizującymi nastrój, przeciwdrgawkowymi i przeciwdepresyjnymi o innym mechanizmie działania) u osób z chorobą dwubiegunową, w okresie depresji. Kryteria włączenia spełniło 12 badań z 4-10 tygodniowym okresem obserwacji.

Na podstawie analizy ich wyników sformułowano wniosek, że w porównaniu z placebo, stosowanie leków przeciwdepresyjnych statystycznie nie zwiększało ryzyka manii, ale wiązało się ze znamiennie wyższym odsetkiem uzyskania odpowiedzi klinicznej (odpowiednio 34% i 58%) i remisji objawów depresji (31% vs 43%).

Co ciekawe, skuteczność leków trójcyklicznych była porównywalna ze skutecznością nowych leków przeciwdepresyjnych, jednak stosowanie leków trójcyklicznych wiązało się z większym ryzykiem wywołania jatrogennej manii (10% vs 3.2%).

W komentarzu do badania, Gregory F. Simon zwraca uwagę na szereg zagadnień, które wciąż wymagają wyjaśnienia. Między innymi nadal nie wiadomo, jak długo powinno trwać leczenie przeciwdepresyjne. Należy również ustalić, czy istnieją markery podwyższonego ryzyka manii, jako powikłania leczenia przeciwdepresyjnego, oraz czy wskazania do leczenia obejmują także pacjentów z epizodami depresyjnymi i objawami manii o nasileniu subklinicznym.

Opracowane na podstawie: Evidence Based Medicine / 2005-04-26

0 replies on “Leki przeciwdepresyjne w chorobie afektywnej dwubiegunowej”