Czy suplementacja witamin i mikroelementów zapobiega infekcjom u osób w starszym wieku?

Alia El-Kadiki, Alexander J. Sutton – Role of multivitamins and mineral supplements in preventing infections in elderly people: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials BMJ 2005;330:871
Osoby starsze, na skutek osłabienia mechanizmów odpornościowych, są bardziej narażone na infekcje. Poważniejsze w tym wieku mogą być także konsekwencje infekcji. W powszechnej opinii profilaktyczne stosowanie witamin i mikroelementów przez osoby starsze może ograniczyć prawdopodobieństwo infekcji, a tym samym przyczynić się do znaczącego zmniejszenia ryzyka zgonu.

El-Kadiki i Sutton przedstawili na łamach British Medical Journal wyniki meta-analizy badań, oceniających wpływ suplementacji witamin i pierwiastków śladowych na częstość infekcji u osób powyżej 65 roku życia. Autorzy wyszukali w medycznych bazach danych (m.in. Medline, DARE, Cochrane Database) osiem prospektywnych, randomizowanych badań klinicznych, kontrolowanych placebo.

Po przeprowadzeniu łącznej analizy statystycznej wyników prac stwierdzili, że suplementacja witamin i mikroelementów nie zmniejszała istotnie ryzyka zachorowania; w obu grupach odsetek osób które zachorowały co najmniej raz w trakcie obserwacji był podobny (wskaźnik ryzyka grupy leczonej w stosunku do grupy placebo 1.1, przedział ufności 0.81-1.50). Istotną różnicę wykazano tylko w jednym parametrze (w 3 z analizowanych badań) – łączna liczba dni z infekcją w ciągu 12 miesięcy była mniejsza o 17 w grupie przyjmującej suplementy (p<0.001).

Autorzy przyznają, że duże różnice w założeniach prac oraz niewielka liczba uczestników badań utrudniają ich interpretację. Wyniki meta-analizy nie dostarczają przekonujących dowodów na rutynowe stosowanie witamin i mikroelementów u osób starszych. Z drugiej strony, wyniki te zachęcają do przeprowadzenia dobrze zaprojektowanych, kontrolowanych badań w tej dziedzinie.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2005-04-16