Hiperglikemia a przebieg zewnątrzszpitalnego zapalenia płuc

Finlay A. McAlister i wsp – The relation between hyperglycemia and outcomes in 2,471 patients admitted to the hospital with community-acquired pneumonia Diabetes Care 2005;28:810
Zidentyfikowanie czynników wpływających na przebieg zewnątrzszpitalnego zapalenia płuc może poprawić jakość opieki nad chorymi i zmniejszyć obciążenie budżetów ochrony zdrowia. W USA liczbę hospitalizacji z powodu omawianej choroby ocenia się na około 600 tysięcy, zaś bezpośrednie koszty medyczne opieki nad chorymi sięgają 9 miliardów USD rocznie.

W Diabetes Care zamieszczono wyniki interesującej pracy oryginalnej, w której analizowano zależność pomiędzy hiperglikemią a przebiegiem choroby i rokowaniem u pacjentów hospitalizowanych z powodu zewnątrzszpitalnego zapalenia płuc. Praca McAlistera i wsp. była prospektywnym badaniem kohortowym. Przeprowadzono ją na grupie 2471 pacjentów hospitalizowanych z powodu zewnątrzszpitalnego zapalenia płuc od 15 listopada 2000 roku do 14 listopada 2002 roku. Połowę uczestników badania stanowiły osoby w wieku 75 lat i starsze.

U 279 pacjentów stężenie glukozy w surowicy przekraczało 11 mmol/l ( glikemia tej wielkości występowała u 40% włączonych z uprzednio rozpoznaną cukrzycą i u 5% osób bez uprzednio rozpoznanej cukrzycy). Wewnątrzszpitalne powikłania wystąpiły u 23% osób. Dziewięć procent pacjentów zmarło w trakcie pobytu w szpitalu.

W porównaniu z osobami z glikemią nie przekraczającą 11 mmol/l, pacjenci z wyższym stężeniem glukozy w surowicy byli obciążeni znamiennie większym ryzykiem zgonu (odpowiednio 9% i 13%) i innych powikłań (22% i 29%). Glikemia powyżej 11 mmol/l była czynnikiem ryzyka zgonu i powikłań, także po uwzględnieniu różnic w wyjściowej punktacji w skali ciężkości zewnątrzszpitalnego zapalenia płuc (Pneumonia Severity Index). Wzrost stężenia glukozy o 1 mmol/l wiązał się ze zwiększeniem ryzyka powikłań o 3%.

Podsumowując, hiperglikemia jest niezależnym czynnikiem ryzyka cięższego przebiegu i gorszego rokowania w zewnątrzszpitalnym zapaleniu płuc.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2005-04-18