Czy izolowane rozkurczowe nadciśnienie tętnicze ma znaczenie kliniczne?

Paolo Verdecchia, Fabio Angeli – Natural history of hypertension subtypes Circulation 2005;111:1094
Wpływ podwyższonego ciśnienia tętniczego na ryzyko wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych jest dobrze udokumentowany. Powszechną akceptację uzyskał także podział nadciśnienia w zależności od wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego krwi.

Włoscy autorzy, Verdecchia i Angeli na łamach Circulation, przedstawili aktualne poglądy na temat mechanizmu powstawania i przebiegu poszczególnych typów nadciśnienia tętniczego. Obecnie przyjmuje się, że przyczyną izolowanego skurczowego nadciśnienia tętniczego jest zwiększona sztywność dużych tętnic, przy zachowanym prawidłowym oporze drobnych tętniczek. Przeciwnie, podwyższone ciśnienie rozkurczowe, z jednoczesnymi prawidłowymi wartościami ciśnienia skurczowego, świadczą o zwiększonym oporze naczyń końcowych oraz o zachowanej elastyczności aorty i jej gałęzi.

Uważa się, że podwyższone ciśnienie skurczowe, w przeciwieństwie do ciśnienia rozkurczowego, jest wyznacznikiem zaawansowanego procesu miażdżycowego – tłumaczy to obserwowany wzrost ciśnienia skurczowego z wiekiem oraz często występujące u ludzi starszych izolowane skurczowe nadciśnienie tętnicze. Izolowane nadciśnienie rozkurczowe często postrzegane jest natomiast, ze względu na brak współistniejącej miażdżycy, jako mniej groźna forma nadciśnienia.

Autorzy przytaczają jednak wyniki opublikowanej w tym samym numerze Circulation pracy, stanowiącej część wieloletniego, obserwacyjnego badania Framingham. Franklin i wsp. wykazali w niej m.in., że młodzi ludzie z izolowanym nadciśnieniem rozkurczowym obciążeni są skrajnie wysokim (23-krotnie większym, niż osoby z prawidłowym ciśnieniem tętniczym) ryzykiem wystąpienia w przyszłości mieszanego nadciśnienia tętniczego. Może to oznaczać, że wieloletnie izolowane nadciśnienie rozkurczowe, choć postrzegane jako niegroźne w krótkim okresie czasu, sprzyja rozwojowi zmian miażdżycowych, objawiających się wzrostem ciśnienia skurczowego i prowadzących do poważnych powikłań sercowo-naczyniowych.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2005-03-08