Aktywności fizyczna, czynniki ryzyka i śmiertelność u osób z cukrzycą typu 2

Gang Hu i wsp – Physical activity, cardiovascular risk factors, and mortality among Finnish adults with diabetes Diabetes Care 2005;28:799
W szeregu wcześniejszych badań klinicznych potwierdzono, że aktywność fizyczna zmniejsza częstość występowania chorób układu sercowo-naczyniowego. W żadnym z nich nie uwzględniono jednak w analizie złożonego wpływu aktywności fizycznej i pozostałych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego na losy chorych z cukrzycą typu 2.

Gang Hu i wsp., przedstawili na łamach Diabetes Care pracę, w której w ponad 18-letniej obserwacji ocenili zależność pomiędzy aktywnością fizyczną, innymi czynnikami ryzyka a śmiertelnością całkowitą i sercowo-naczyniową w grupie 3708 chorych na cukrzycę typu 2, w wieku 25-74 lat. Oparto się przy tym na danych pochodzących z okresowych badań przekrojowych populacji fińskiej.

Aktywność fizyczna oceniana na podstawie kwestionariusza, oznaczała łącznie aktywność w miejscu pracy (determinowaną jej charakterem), sposób dotarcia i powrotu z pracy, oraz aktywność czasu wolnego.

W analizie wieloczynnikowej wg. proporcjonalnego modelu Coxa, uwzględniającej wiek, płeć, BMI, wartości ciśnienia, poziom cholesterolu całkowitego, palenie papierosów wykazano, że w przypadku umiarkowanej i wysokiej aktywności fizycznej, w odniesieniu do grupy o niskim poziomie aktywności, śmiertelność całkowita ulega redukcji odpowiednio o 39% i 45%, a śmiertelność sercowo-naczyniowa o 43% i 46%. Korzystny wpływ aktywności fizycznej pozostał widoczny dla wszystkich analizowanych zakresów ekspresji pozostałych czynników ryzyka: BMI, cholesterolu, ciśnienia tętniczego, palenia papierosów.

Zdaniem autorów, niska aktywność fizyczna może być jednym z ważniejszych czynników ryzyka zgonu, a racjonalny plan ćwiczeń fizycznych powinien stanowić integralną część terapii osoby cierpiącej na cukrzycę typu 2.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2005-04-18

0 replies on “Aktywności fizyczna, czynniki ryzyka i śmiertelność u osób z cukrzycą typu 2”