Przewidywanie rozwoju nadciśnienia rozkurczowego i skurczowego

Stanley S. Franklin i wsp – Predictors of new-onset diastolic and systolic hypertension Circulation 2005;111:1121
Izolowane rozkurczowe nadciśnienie tętnicze (isolated diastolic hypertension, IDH) jest najczęstszym typem nadciśnienia u osób poniżej 40 roku życia. W grupie osób w wieku 40-49 lat częstość występowania IDH jest już porównywalna do częstości występowania nadciśnienia skurczowo-rozkurczowego (systolic-diastolic hypertension, SDH). Dominującą formą nadciśnienia począwszy od 6 dekady życia jest izolowane nadciśnienie skurczowe (isolated systolic hypertension, ISH).

Czynniki predysponujące do rozwoju poszczególnych typów nadciśnienia nie są do końca poznane. Analizowano je w opublikowanym w Circulation artykule, który powstał w oparciu o wyniki Framingham Heart Study. Stwierdzono, że wyjściowe IDH ma najwyższy skorygowany współczynnik hazardu dla wystąpienia SDH. Z drugiej strony, większość badanych (59%), u których wystąpiło ISH nie miało wyjściowo podwyższonego ciśnienia rozkurczowego (ich średnie ciśnienie rozkurczowe wynosiło 81 mmHg). Wyjściowy wskaźnik masy ciała (BMI) był predyktorem pojawienia się IDH, a jego wzrost w trakcie obserwacji predysponował do wystąpienia IDH, SDH, a także ISH.

Zdaniem autorów IDH w świetle powyższych wyników nie może być uważane za „łagodną” formę nadciśnienia, ponieważ bardzo często prowadzi do SDH. W związku ze starzeniem się populacji, spodziewać można się wzrostu zapadalności na ISH, które najczęściej rozwija się u osób z prawidłowym i wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym, ale nie z IDH.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2005-03-08

0 replies on “Przewidywanie rozwoju nadciśnienia rozkurczowego i skurczowego”