Różne interwencje hipolipemizujące a śmiertelność całkowita-metaanaliza

Marco Studer i wsp – Effect of Different Antilipidemic Agents and Diets on Mortality Arch Int Med 2005;165:725
Leki obniżające poziom lipidów stosowane są już od ponad 40 lat, jednak tylko w przypadku statyn w prospektywnych badaniach wykazano zmniejszenie śmiertelności całkowitej i sercowo-naczyniowej. W ostatnich 5 latach pojawiło się wiele nowych badań, w tym dotyczących innych leków.

W aktualnym numerze Archives of Internal Medicine Marco Studer i wsp. dokonali systematycznego przeglądu badań, którego celem była ocena wpływu diety i poszczególnych grup leków hipolipemizujących na śmiertelność całkowitą. Kryteria włączenia do meta-analizy spełniło 97 prób klinicznych. Badaną populację stanowiły łącznie 137140 osoby włączone do grup objętych interwencją oraz 138976 osoby włączone do grup kontrolnych.

Okazało się, że śmiertelność całkowitą istotnie zmniejszały statyny (iloraz ryzyka [RR] 0.87, 95% przedział ufności [95% CI] 0.81-0.94) oraz n-3 wielonienasycone kwasy tłuszczowe (RR 0.77, 95% CI 0.63-0.94). Istotnego wpływu na ogólną liczbę zgonów nie wywierało podawanie żywic (RR 0.84, 95% CI 0.66-1.08) i niacyny (RR 0.96, 95% CI 0.86-1.08). Nieskuteczna okazała się również dieta (RR 0.97, 95% CI 0.91-1.04). Statyny i n-3 wielonienasycone kwasy tłuszczowe obniżały również śmiertelność sercowo-naczyniową. Fibraty zmniejszały śmiertelność sercowo-naczyniową nieistotnie (RR 0.93, 95% CI 0.81-1.08) ale jednocześnie ich podawanie wiązało się ze statystycznie istotnym wzrostem liczby zgonów z przyczyn innych niż sercowo-naczyniowe (RR 1.13 (1.01-1.27). W efekcie, ich łączny wpływ na śmiertelność całkowitą okazał się neutralny (RR 1.0, 95% CI 0.91-1.11).

Zdaniem autorów pracy kolejnym krokiem powinno być określenie, czy łączne podawanie statyn i n-3 wielonienasyconych kwasów tłuszczowych pozwoli jeszcze bardziej obniżyć wskaźniki śmiertelności.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2005-04-11

 

0 replies on “Różne interwencje hipolipemizujące a śmiertelność całkowita-metaanaliza”