Prewencja powikłań choroby wieńcowej u osób z cukrzycą i bez cukrzycy-jak jest w praktyce w Wielkiej Brytanii?

J. R. Emberson i wsp – Coronary heart disease prevention in clinical practice: are patients with diabetes special? Evidence from two studies of older men and women Heart 2005;91;451
Emberson i wsp. przedstawili na łamach The Heart wyniki porównania efektywności działań mających na celu zapobieganie chorobom układu krążenia u osób z cukrzycą typu 2 i osób bez cukrzycy. Podstawę pracy stanowiły wyniki pracy prowadzonej w latach 1998-2001, w której wzięło udział 4252 mężczyzn i 4286 kobiet w wieku 60-79 lat, mieszkających w 24 miastach Wielkiej Brytanii. Choroba niedokrwienna serca występowała u 20% mężczyzn i 12% kobiet, a cukrzyca u odpowiednio 7% i 5%.

W ramach prewencji wtórnej nie obserwowano różnic pomiędzy chorymi na cukrzycę i chorymi bez cukrzycy, w częstości stosowania aspiryny (przykładowo, dla mężczyzn 72,6% vs 71,1%), statyn (25,0% vs 24,3%) oraz beta blokerów (29,8% vs 31,4%). Różnica była natomiast widoczna w odniesieniu do inhibitorów konwertazy angiotensyny, które częściej były stosowane w cukrzycy (34,5% vs 19,7%).

Przedstawione dane znalazły odzwierciedlenie w stosunkowo niskim poziomie kontroli czynników ryzyka choroby wieńcowej: odsetek RR skurczowego <130 mm Hg u mężczyzn i kobiet z cukrzycą wyniósł 22,9% i 21,4% w grupie prewencji wtórnej. Podobnie, odsetek osób ze stężeniem cholesterolu całkowitego <5,0 mmol/l wyniósł 34,7% i 17,5% w prewencji wtórnej.

Autorzy pracy podkreślają, że poprawa skuteczności prewencji u chorych z cukrzycą powinna mieć znaczenie priorytetowe. W prezentowanej pracy zakres działań poświęconych prewencji wtórnej był podobny u chorych z cukrzycą i bez cukrzycy. Sugeruje to, zdaniem autorów, że czynnikiem ograniczającym skuteczność prewencji wtórnej u chorych na cukrzycę jest standard opieki zapewnianej osobom z chorobą wieńcową.

Opracowane na podstawie: Heart / 2005-03-30

0 replies on “Prewencja powikłań choroby wieńcowej u osób z cukrzycą i bez cukrzycy-jak jest w praktyce w Wielkiej Brytanii?”