Systemy opieki zdrowotnej nie są gotowe na epidemię chorób przewlekłych

Sheri D. Pruitt i JoAnne E. Epping-Jordan – Preparing the 21st century global healthcare workforce BMJ 2005;330:637
W British Medical Journal warto zwrócić uwagę na artykuł przeglądowy autorów z USA, którzy analizują wyzwania stojące przed systemami ochrony zdrowia w XXI wieku.

Ostre choroby, które dominowały w ubiegłym wieku, zaczynają ustępować chorobom przewlekłym. Kadra medyczna nie jest do końca przygotowana na tę zmianę. Lekarze nie zawsze potrafią współdziałać w obrębie wielodyscyplinarnych zespołów terapeutycznych, które są podstawą opieki nad przewlekle chorymi. Pojawia się problem nierównomiernej dystrybucji personelu medycznego. Coraz więcej lekarzy migruje z obszarów wiejskich do miast i z krajów ubogich do rozwiniętych.

Najważniejsze zadania stojące przed kadrą medyczną zostały zebrane i opublikowane w dokumencie sygnowanym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). WHO podkreśliła rolę opieki ukierunkowanej na chorego. Lekarz powinien nabyć zdolność do patrzenia na chorobę oczami pacjenta, reagowania na jego potrzeby oraz uwzględniania jego systemu wartości i preferencji. Lekarz musi być partnerem – współdziałać z pacjentem i innymi profesjonalistami oraz włączać chorego w proces podejmowania decyzji dotyczących zdrowia. Powinien dążyć do stałej poprawy jakości opieki poprzez wyznaczanie jasnych celów działań, definiowanie zmian prowadzących do osiągania tych celów i opracowywanie metod oceny dokonywanych postępów.

Wśród priorytetów wymienianych przez WHO jest również rozwijanie i implementacja systemów informacyjnych, bez których skoordynowana opieka nad osobami przewlekle chorymi nie jest możliwa. Podkreśla się także konieczność rozpatrywania problemów zdrowotnych z perspektywy populacji a nie jednostek. Wprowadzenie w życie powyższych postulatów będzie wymagało radykalnej zmiany systemu kształcenia kadry medycznej. Będzie to, jak można się spodziewać, proces wieloletni.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2005-03-19