Elektroniczny system rejestracji danych medycznych poprawia efektywność opieki ambulatoryjnej

Terhilda Garrido i wsp – Effect of electronic health records in ambulatory care: retrospective, serial, cross sectional study BMJ 2005;330:581
W British Medical Journal opublikowano wyniki badania, które może być źródłem cennych danych dla świadczeniodawców i płatnika za usługi zdrowotne. Autorzy z USA oceniali wpływ zintegrowanego systemu elektronicznej rejestracji danych medycznych na jakość opieki ambulatoryjnej. Omawiany system wprowadzono w wybranych ośrodkach leczniczych w dwóch regionach USA, obsługiwanych przez największego prywatnego płatnika za usługi zdrowotne w USA, Kaiser Permanente. Elektroniczną rejestracją danych objęto łącznie 367795 osób w regionie Colorado i 449728 osób w regionie północno-wschodnim.

Po dwóch latach od wprowadzenia systemu odsetek wizyt ambulatoryjnych w obu regionach zmniejszył się o 9%, w tym liczba wizyt u lekarzy pierwszego kontaktu zmniejszyła się o 11%, a liczba konsultacji specjalistycznych spadła o 5% w Colorado i o 6% w regionie północno-wschodnim. Autorzy zaobserwowali również znamienne obniżenie liczby pacjentów zgłaszających się na co najmniej 3 wizyty w roku (o 10% w Colorado i o 11% w regionie północno-wschodnim) oraz znamienny wzrost odsetka pacjentów zgłaszających się na nie więcej niż 2 wizyty rocznie. Nie było istotnych różnic w zapotrzebowaniu na badania laboratoryjne i radiologiczne. Wartości pośrednich wykładników jakości opieki nie zmieniły się lub uległy poprawie.

Podsumowując, wydaje się, że elektroniczny system rejestracji danych medycznych może zminimalizować częsty obecnie problem, jakim jest utrudniony dostęp do informacji o pacjencie w trakcie wizyt ambulatoryjnych. Tym samym może przyczynić się do zmniejszenia liczby „nieefektywnych” konsultacji. W odleglejszej perspektywie może mieć korzystny wpływ na liczbę niepotrzebnych badań.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2005-03-05

0 replies on “Elektroniczny system rejestracji danych medycznych poprawia efektywność opieki ambulatoryjnej”