Interdyscyplinarny zespół terapeutyczny a jakość farmakoterapii u pacjentów geriatrycznych

Sum Lam i Christine M. Ruby – Impact of an interdisciplinary team on drug therapy outcomes in a geriatric clinic Am J Health-Syst Pharm 2005;62:626
W American Journal of Health-System Pharmacy przedstawiono wyniki oryginalnej pracy autorów z USA, którzy analizowali rolę wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego z udziałem farmaceuty, w poprawianiu jakości farmakoterapii u osób starszych.

Ocenia się, że około 21% starszych osób, objętych opieką ambulatoryjną, stosuje co najmniej 1 niewłaściwy lek. Jeszcze wyższy odsetek osób nie stosuje leków pomimo jednoznacznych wskazań. Przykładowo, inhibitory konwertazy angiotensyny, beta-blokery, aspiryna i warfaryna są przepisywane odpowiednio 39%, 40%, 38% i 58% osób, u których powinny być stosowane.

Z myślą o znalezieniu sposobu na poprawę tych wskaźników autorzy omawianego badania stworzyli wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny z udziałem geriatry, lekarzy szkolących się w geriatrii, farmaceutów i pracowników socjalnych. Zespół obejmował opieką nowych pacjentów przychodni geriatrycznej zlokalizowanej przy macierzystym ośrodku autorów.

Grupa badana składała się z 25 chorych w średnim wieku 81.7 lat. Jakość farmakoterapii oceniano w skali MAI (Medication Appropriateness Index), w której 0 punktów oznaczało najwłaściwsze, a 18 punktów najmniej właściwe postępowanie.

Interwencja zespołu nie spowodowała istotnej zmiany liczby stosowanych leków (odpowiednio 6.4 i 6.2 przed i po interwencji) ale wiązała się ze znamiennym obniżeniem wartości MAI w porównaniu z okresem sprzed badania (z 11.1 do 3.6 punktów). Interwencja spowodowała zmniejszenie odsetka osób, u których pomimo wskazań nie stosowano beta-blokerów i inhibitorów konwertazy angiotensyny. W olbrzymiej większości przypadków sugestie i zalecenia farmaceutów były akceptowane przez lekarzy.

Podsumowując, udział farmaceuty w zespole terapeutycznym może mieć korzystny wpływ na jakość farmakoterapii u leczonych ambulatoryjnie starszych chorych.

Opracowane na podstawie: American Journal of Health-System Pharmacy / 2005-03-15

TAGI:
0 replies on “Interdyscyplinarny zespół terapeutyczny a jakość farmakoterapii u pacjentów geriatrycznych”