Insulina a nadciśnienie tętnicze

Ele Ferrannini – Insulin and blood pressure. Connected on a circumference? Hypertension 2005;45:347
Wyniki badań obserwacyjnych i epidemiologicznych pokazały, że osoby z opornością na insulinę obciążone są większym ryzykiem rozwoju nadciśnienia niż ogół populacji. W artykule zamieszczonym w Hypertension, Ele Ferrannini podsumował poznane związki pomiędzy insulinoopornością a nadciśnieniem tętniczym.

Podwyższony poziom glukozy w surowicy krwi, będący wskaźnikiem upośledzonej wrażliwości na insulinę, często poprzedza rozwój nadciśnienia. Nie można jednak określić jednoznacznie zależności pomiędzy insulinoopornością a rozwojem nadciśnienia w przyszłości. Nie u wszystkich chorych z upośledzoną tolerancją glukozy rozwinie się nadciśnienie. Wskazuje to, że w powyższych relacjach uczestniczą jeszcze mechanizmy pośrednie, decydujące o ostatecznym obrazie klinicznym.

Insulinooporność może wpływać na rozwój nadciśnienia między innymi poprzez zmiany gospodarki jonami wapnia w komórkach mięśni gładkich naczyń. Hiperinsulinemia, towarzysząca zaburzeniom wrażliwości na insulinę, może powodować aktywację układu współczulnego oraz wzmożoną reabsorpcję sodu w nerkach, prowadząc do trwałego wzrostu wartości ciśnienia tętniczego. Ze zjawiskiem insulinooporności wiąże się również otyłość brzuszna.

Ele Ferrannini przytacza wyniki badania Poiriera i wsp., którzy wykazali związek pomiędzy obwodem brzucha a wysokością ciśnienia tętniczego w populacji kanadyjskiej. Obwód brzucha stanowi w przybliżeniu o objętości trzewnej tkanki tłuszczowej, której ilość jest bardzo często zwiększona u osób z zespołem metabolicznym (i opornością na insulinę). Co interesujące, kanadyjscy autorzy wykazali, że obwód brzucha koreluje z nadciśnieniem lepiej niż stężenie glukozy na czczo oraz niż tzw. wskaźnik insulinooporności, obliczany na podstawie wartości glikemii oraz stężenia insuliny w surowicy krwi.

Według Ferrannini jest to kolejny dowód na to, że tkanka tłuszczowa jest nie tylko magazynem tłuszczu lecz pełni również ważną funkcję wydzielniczą, wpływając na wartości ciśnienia tętniczego.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2005-03-22

0 replies on “Insulina a nadciśnienie tętnicze”