Które powikłania cukrzycy typu 1 i 2 wiążą się ze zwiększeniem śmiertelności?

M. Cusick i wsp – Associations of mortality and diabetes complications in patients with type 1 and type 2 diabetes Diabetes Care 2005;28:617
Na łamach Diabetes Care przedstawiono analizę wpływu obecności powikłań cukrzycowych na śmiertelność całkowitą. Pracę oparto na prospektywnej obserwacji 3711 chorych, prowadzonej na przestrzeni 5-9 lat, w ramach The Early Treatment Diabetic Retinopathy Study, co pozwoliło, w odróżnieniu od innych badań, przeprowadzić wieloczynnikową analizę zgonów. W analizie statystycznej posłużono się wieloczynnikową metodą regresji wg. Coxa, uwzględniając m.in. wiek, płeć, stężenie cholesterolu, trójglicerydów, wartości ciśnienia tętniczego, poziom Hba1c, BMI, stosowane leki.

5-letnia śmiertelność ogólna w grupie chorych na cukrzycę typu 1 wyniosła 5,5%, a w grupie pacjentów z cukrzycą typu 2 – 18,9%.

W modelu wieloczynnikowym w cukrzycy typu 1 ryzyko śmiertelności całkowitej wzrastało istotnie jedynie w przypadku wcześniejszej amputacji (współczynnik ryzyka (HR)=5,08) oraz złej ostrości wzroku (HR=1,74).

U pacjentów z cukrzycą typu 2 śmiertelność całkowita rosła w przypadku rozpoznanej makroangiopatii (HR=1,63), nefropatii cukrzycowej (HR od 1,9 do 2,46 dla różnych zakresów białkomoczu), polineuropatii obwodowej pod postacią zaburzeń czucia głębokiego (1,32), owrzodzenia stopy (1,48), amputacji (2,23), zaawansowanej retinopatii przedproliferacyjnej (1,48), proliferacyjnej (2,02) i złej ostrości widzenia (1,36).

Podsumowując: w przeprowadzonej analizie wykazano, że u chorych na cukrzycę typu 2 wszystkie powikłania cukrzycy stanowią niezależne predyktory zgonu. U chorych z cukrzycą typu 1 zagrożenie rośnie natomiast w przypadku przebytej amputacji kończyny i zaburzeń widzenia. Dalsze badania powinny ocenić skuteczność prewecji trzeciorzędowej (tertiary prevention) na rokowanie u chorych z powikłaną cukrzycą.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2005-03-15