Czy kobiety mają gorsze rokowanie po zawale serca?

D.Griffith i wsp – Early and late mortality after myocardial infarction in men and women: prospective observational study Heart 2005;91:305
W większości badań wykazano, że kobiety rzadziej zapadają na chorobę wieńcową, jednak jeżeli już zachorują, to częściej umierają.

D. Griffith i wsp. ocenili śmiertelność po pierwszym zawale serca (MI) u 597 kobiet i 966 mężczyzn, hospitalizowanych w latach 1994-2000, w szpitalu rejonowym Dumfries w południowo-zachodniej Szkocji. Wyniki analizy opublikowano w The Heart.

W trakcie średnio 3.4-letniej obserwacji zmarło 393 mężczyzn (40.7%) i 305 kobiet (51.1%). W toku analizy jednoczynnikowej zwrócono uwagę na nadmierną śmiertelność u kobiet (wskaźnik ryzyka [HR] 1.45, 95% CI -przedział ufności 1.25-1.68), jednak w analizie wieloczynnikowej, po uwzględnieniu wieku, palenia oraz współwystępowania innych chorób (nadciśnienia tętniczego, cukrzycy), nadmiernej śmiertelności kobiet nie potwierdzono (HR 1.02, 95% CI 0.87-1.20).

Podobnie, wskaźniki wczesnej śmiertelności po przebytym zawale (do 30 dni) mogły wskazywać na gorsze rokowanie u kobiet (HR 1.54), jednak po uwzględnieniu innych zmiennych wskaźniki te nie osiągnęły istotności statystycznej (HR 1.04).

Autorzy badania zaobserwowali niewielkie różnice w sposobie leczenia zawału i prowadzenia wtórnej profilaktyki. Znamienność statystyczną osiągnęło częstsze podawanie statyn u kobiet (iloraz szans [OR] 1.48, 95% CI 1.10-1.98) i rzadsze podawanie beta blokerów (OR 0.78, 95% CI 0.60-1.00).

Tak więc, zdaniem autorów, sugerowany we wcześniejszych badaniach mniej pomyślny przebieg zawału u kobiet może być wyrazem różnic w sposobie leczenia, wpływu wieku i współwystępowania innych chorób.

Opracowane na podstawie: Heart / 2005-03-09

0 replies on “Czy kobiety mają gorsze rokowanie po zawale serca?”