Inhibitory konwertazy a funkcje poznawcze u pacjentów z niewydolnością serca

Giuseppe Zuccala i wsp – Use of angiotensin-converting enzyme inhibitors and variations in cognitive performance among patients with heart failure Eur Heart J 2005;26:226
Upośledzenie funkcji poznawczych, częste u pacjentów z niewydolnością serca, pogarsza rokowanie i zwiększa stopień niesprawności u tych chorych. Wykazano, że inhibitory enzymu konwertującego (ACE-i) poprawiają przepływ w naczyniach mózgowych u pacjentów z niewydolnością serca.

Celem pracy opublikowanej w European Heart Journal była ocena wpływu leczenia inhibitorami ACE na zdolności poznawcze chorych z niewydolnością serca. Analizie poddano 12 081 osób włączonych do włoskiego wieloośrodkowego badania farmako-epidemiologicznego. U 1220 z nich rozpoznano niewydolność serca. Żaden z pacjentów nie przyjmował wcześniej inhibitorów enzymu konwertującego. Ocenę funkcji poznawczych prowadzono w oparciu o skalę Hodkinson Abbreviated Mental Test (HAMT).

Poprawa funkcji poznawczych wystąpiła u 30% (n=446) uczestników z niewydolnością serca, którzy rozpoczęli przyjmowanie inhibitora ACE i tylko u 22% z HF, którzy byli leczeni lekami z innych grup (P=0.001). Wśród chorych bez HF poprawę taką stwierdzono u 19% osób leczonych inhibitorami konwertazy angiotensyny oraz u 18% nie przyjmujących leku z tej grupy (P=0.765).

Rozpoczęcie terapii inhibitorem ACE u pacjenta z niewydolnością serca wiązało się z poprawą funkcji poznawczych (iloraz szans [OR] 1.57; 95% przedział ufności [CI] 1.18-2.08) niezależnie od wyjściowych i osiągniętych po leczeniu wartości ciśnienia tętniczego. Prawdopodobieństwo poprawy było większe dla dawek większych niż średnie, w porównaniu z dawkami mniejszymi (OR odpowiednio 1.9 i 1.42; P dla trendu =0.001) i istotnie rosło w miarę trwania leczenia (P dla trendu =0.007).

W podsumowaniu autorzy zwracają uwagę na znaczenie poprawy funkcji poznawczych, jako jednego z podstawowych celów leczenia i podkreślają rolę systematycznej oceny neuropsychologicznej w tej grupie chorych. Leczenie inhibitorami ACE może poprawiać funkcje poznawcze osób z niewydolnością serca. Wyższe dawki wydają się przynosić więcej korzyści.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2005-02-01

 

0 replies on “Inhibitory konwertazy a funkcje poznawcze u pacjentów z niewydolnością serca”