Dokładność 16-warstwowej CT dla detekcji zmian w tętnicach wieńcowych

G J Morgan-Hughes i wsp – Highly accurate coronary angiography with submillimetre, 16 slice computed tomography Heart 2005;91:308
Nowe techniki obrazowania umożliwiają obecnie wykonanie nieinwazyjnej angiografii naczyń wieńcowych. Jedną z technik służących takiemu celowi jest 16-warstwowa tomografia komputerowa, która dzięki ulepszonej rozdzielczości przestrzennej pozwala na ocenę naczyń z submilimetrową dokładnością.

Morgan-Hughes i wsp. porównywali skuteczność diagnostyczną CTA (coronary computed tomographic angiography) z tradycyjną angiografią inwazyjną. Celem pracy była także ocena wpływu istotnych zwapnień (CAC – coronary artery score >400) na dokładność diagnostyczną metody. Badaniu poddano 57 pacjentów, którzy byli w stanie zatrzymać oddech przynajmniej na 20 sekund i których spoczynkowa wartość HR nie przekraczała 65 bpm. Oceniano 13 segmentów tętnic wieńcowych stosując 0.63 mm grubość warstwy i rozdzielczość czasową klatki 65 – 250 ms.

Opublikowane w The Heart wyniki wskazują, że CTA charakteryzuje się 83% czułością, 97% specyficznością, 80% dodatnią wartością predykcyjną oraz 97% ujemną wartością predykcyjną dla detekcji zwężenia tętnicy wieńcowej >50%. U 21 z 57 badanych (37%) znaleziono wysoki wskaźnik uwapnienia (>400). Po wyłączeniu tych pacjentów z analizy obserwowano dalszy wzrost skuteczności CTA dla detekcji >50% zwężeń w tętnicy wieńcowej (czułość i specyficzność odpowiednio 89% i 98%). CTA oparta na systemach wielorzędowych, z submilimetrową grubością uzyskiwanej warstwy, z dużą dokładnością wykrywa zmiany w tętnicach wieńcowych. Dokładność diagnostyczna metody rośnie u tych pacjentów, u których wskaźnik uwapnienia tętnic jest niski.

Opracowane na podstawie: Heart / 2005-03-09

0 replies on “Dokładność 16-warstwowej CT dla detekcji zmian w tętnicach wieńcowych”