Zewnątrzszpitalne zapalenie płuc – hospitalizować czy leczyć w domu?

Lionel Mandell – Decisions about treating community-acquired pneumonia Ann Intern Med 2005;142:215
W przypadku pozaszpitalnego zapalenia płuc (community-aquired pneumonia, CAP) decyzja o hospitalizacji ma duże znaczenie ekonomiczne. Koszty opieki w przypadku hospitalizacji wzrastają około 20-25 krotnie.

W Annals of Internal Medicine opublikowano wyniki badania z randomizacją, autorstwa Carratali i wsp., którzy porównywali wyniki leczenia CAP w warunkach domowych i w szpitalu, u osób z niskim ryzykiem niekorzystnego przebiegu choroby ocenianym na podstawie Pneumonia Severity Index (< 90 punktów). Z badania wykluczono osoby z innymi niż zdrowotne wskazaniami do leczenia w warunkach szpitalnych (m.in. osoby bezdomne i z chorobami psychicznymi).

Odsetek całkowitych wyleczeń (bez powikłań i działań niepożądanych leków) uzyskanych w domu i szpitalu był porównywalny i wynosił odpowiednio 83.6% i 80.7%. Grupy nie różniły się pod względem częstości powikłań wymagających hospitalizacji (pierwszej lub kolejnej). Zadowolenie z opieki wyrażało 91.2% osób leczonych w domu i 79.1% osób leczonych w szpitalu (p = 0.03).

Lionel Mandell, autor komentarza podkreśla, że praca Carratali i wsp. jest pierwszym badaniem z randomizacją, w którym wykazano porównywalną skuteczność leczenia CAP w warunkach domowych i szpitalnych, u osób z niskim ryzykiem, definiowanym w oparciu o skalę PSI. Z wcześniejszych badań wynikało, że decydując o sposobie leczenia, lekarze kierują się raczej własnym osądem niż obiektywną oceną ryzyka związanego z chorobą. W jednym z badań odsetek osób z niskim ryzykiem kierowanych do szpitala wyniósł aż 43%.

Wyniki badania Catarrali i wsp., mogą mieć duży wpływ na praktykę lekarską i wydatki na ochronę zdrowia. W USA łączny koszt hospitalizacji u osób z zewnątrzszpitalnym zapaleniem płuc ocenia się bowiem na 8.5-10 miliardów dolarów rocznie.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2005-02-01

0 replies on “Zewnątrzszpitalne zapalenie płuc – hospitalizować czy leczyć w domu?”